Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament per traspassar una parada del mercat setmanal ambulant entre pares i fills, entre germans, entre matrimonis i parelles de fet amb convivència acreditada. Podran ser transferides en els supòsit de mort, impossibilitat física o jubilació.

Qui ho pot demanar?

El titular d'una parada del mercat setmanal ambulant del Vendrell i/o Coma-ruga.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general
2. Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Original i fotocòpia del llibre de família.
4. Declaració d'alta censal a Hisenda de Tarragona.
5. Alta d'autònom.
6. Si és una societat, fotocòpia de l'escriptura de constitució i del NIF.

Quina normativa regeix?

- Ordenança de mercats de venda no sedentària.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació del decret.

Quins serveis intervenen?

Patronat Municipal de Promoció Econòmica.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Mercat setmanal del Vendrell i de Coma-ruga

Observacions

El traspàs de les parades del mercat setmanal ambulant es pot realitzar entre pares i fills, entre germans, entre matrimonis i parelles de fet amb convivència acreditada.
El traspàs entre persones dels altres graus de parentiu es podrà autoritzar a criteri de l'ajuntament.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

 

 

 

Què és i per a què serveix?

És un permís de renovació anual per als paradistes habituals del mercat Expoart que els autoritza a vendre els seus productes

El mercat Expoart té lloc al llarg de l'any, cada segon diumenge de cada mes, al passeig Marítim de Coma-ruga, al costat de la plaça dels germans Trillas, de 10 h a 14 h. També cada tercer dissabte de mes al carrer dels Cafès, de 10 h a 14 h. Els mesos de juliol i agost es du a terme el dissabte, al passeig Marítim de Coma-ruga, al costat de la plaça dels germans Trillas, de 20 h a 23 h.

Qui ho pot demanar?

Els paradistes habituals que estaven autoritzats a vendre productes al mercat Expoart que compleixen els requisits següents:

1. Haver presentat la sol·licitud de renovació del mercat Expoart
2. No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament referent al mercat Expoart d'exercicis anteriors.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)
- L'Ordenança de mercats de venda no sedentària.

En quines dates es pot fer?

A començaments d'any.

Com i on es pot presentar?

Personalment al:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
977 166 400/ 010

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
977 68 16 96

Per correu certificat al:

Patronat Municipal de Promoció Econòmica
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Durant l'any.

Quina documentació es lliura?

Una còpia segellada de la sol·licitud amb el número de registre d'entrada.

Quins serveis hi intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

El recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol•licituds

Sol·licitud general

Tràmits relacionats

Mercat setmanal de Coma-ruga
Mercat setmanal del Vendrell
Mercat del passeig Marítim de Coma-ruga
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat "El racó de l'art"
Mercat Expoart

 

 

Què és i per a què serveix?

És un permís de renovació anual per als paradistes habituals del Mercat d'Antiquaris i Brocanters que els autoritza a vendre els seus productes.

Qui ho pot demanar?

Els paradistes habituals que estaven autoritzats a vendre productes al Mercat d'Antiquaris i Brocanters durant l'any anterior que compleixen els requisits següents:

1. Haver presentat la sol·licitud de renovació del Mercat d'Antiquaris i Brocanters.
2. No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament en concepte del mercat d'antiquaris i brocanters d'exercicis anteriors.
3. Original i fotocòpia de l'Assegurança de responsabilitat civil vigent.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

A principi d'any.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

Per correu certificat al:

Patronat Municipal de Promoció Econòmica
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Durant l'any

Quina documentació es lliura?

La còpia segellada de la sol•licitud amb el número de registre d'entrada.

En resoldre la sol•licitud:
La notificació de renovació de la parada per al Mercat d'Antiquaris i Brocanters.

Quins serveis intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol•licituds

Sol·licitud

Tràmits relacionats

Mercat setmanal de Coma-ruga
Mercat setmanal del Vendrell
Mercat del passeig Marítim de Coma-ruga
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Ocupació esporàdica del Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat "El racó de l'art"
Mercat Expoart

 

 

Què és i per a què serveix?

És un permís de renovació anual per als paradistes habituals del Mercat "El racó de l'art" que els autoritza a vendre els seus productes.

Enguany es celebra el 1r dissabte de cada mes, al c/ Cafès del Vendrell, de 10 h a 20 h.

Qui ho pot demanar?

Els paradistes habituals que estaven autoritzats a vendre productes al Mercat "El racó de l'art"  que compleixen els requisits següents:

1. Haver presentat la sol·licitud de renovació del Mercat "El racó de l'art".
2. No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament referent al Mercat "El racó de l'art" d'exercicis anteriors.

Quina normativa regeix?

- L'Ordenança de mercats de venda no sedentària.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

       Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Com i on es pot presentar?

Personalment al:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
977 166 400/ 010

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
977 68 16 96

Per correu certificat al:

Patronat Municipal de Promoció Econòmica.
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Durant tot l'any.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
La còpia segellada de la sol·licitud amb el número de registre d'entrada.

En resoldre la sol·licitud:
La notificació de renovació de la parada per al Mercat "El racó de l'art".

Quins serveis hi intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

El recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
El recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol•licituds

Sol·licitud general

Tràmits relacionats

Mercat setmanal de Coma-ruga
Mercat setmanal del Vendrell
Mercat del passeig Marítim de Coma-ruga
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat "El racó de l'art"
Mercat Expoart

 

Què és i per a què serveix?

És un permís de renovació anual per als paradistes habituals del mercat setmanal de Coma-ruga que els autoritza a vendre els seus productes.

Qui ho pot demanar?

Els paradistes habituals que estaven autoritzats a vendre productes al mercat setmanal de Coma-ruga que compleixen els requisits següents:

1. Haver presentat la sol•licitud de renovació del mercat setmanal de Coma-ruga
2. Haver liquidat la totalitat de la taxa  abans del 15 de maig, al número de compte del Patronat Municipal de Promoció Econòmica: 2100-0095-43-0200698431, "la Caixa". És imprescindible posar-hi el nom de la persona que fa l'ingrés.
3. En cas de no haver pagat la totalitat de la taxa, transcorreguts 15 dies es perdrà l'autorització per al mercat setmanal de Coma-ruga; en conseqüència, el Patronat de Promoció Econòmica podrà assignar la parada a una altra persona.
4. No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament referent al mercat setmanal de Coma-ruga d'exercicis anteriors.

Quins documents s'han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Els dos últims rebuts d'autònoms.
3. L'acreditació d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
4. La pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.
5. La documentació relativa al TC2 (en cas de tenir treballadors/es).
6. La comunicació prèvia sanitària (en el cas de les parades alimentàries).

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Abans del 30 de novembre

Com i on es pot presentar?

Presencialment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

Per correu certificat al:

Patronat Municipal de Promoció Econòmica
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell.

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

A principis d'any.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
La còpia segellada de la sol•licitud amb el número de registre d'entrada.

En resoldre la sol•licitud:
La notificació de renovació de la parada per al mercat setmanal del Vendrell

Quins serveis intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona

 

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

Tràmits relacionats

Mercat setmanal de Coma-ruga
Mercat setmanal del Vendrell
Mercat del passeig Marítim de Coma-ruga
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat "El racó de l'art"
Mercat Expoart


 

©2019 Ajuntament del Vendrell