Sol·licitud del càlcul de la part proporcional de l'import de la taxa d'escombraries

Què és i per a què serveix?

Quan es produeix el canvi de nom d'un habitatge, d'un local etc, i per tant de les escombraries, tenint en compte la data efectiva del canvi, la persona interessada pot sol·licitar el prorrateig de la taxa. Si ja ha efectuat el pagament per l'import total, pot demanar la devolució de la part proporcional de la taxa.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica afectada.

Quins documents s’han de presentar?

* Si no s'ha efectuat el pagament:
1. Sol·licitud general.
2. Original i fotocòpia del document d'identitat de l'interessat.
3. En el cas d'escombraries domèstiques, fotocòpia de l'escriptura de canvi de titularitat.
4. En el cas d'escombraries comercials, fotocòpia de la baixa de l'Impost d'Activitats Econòmiques d'Hisenda o qualsevol altre documentació justificativa de la baixa de l'activitat.


* Si s'ha efectuat el pagament i es sol·licita la devolució de la part proporcional de la taxa:
1. Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts.
2. Original i fotocòpia del document d'identitat de l'interessat.
3. Rebut original pagat.
4. En el cas d'escombraries domèstiques, fotocòpia de l'escriptura de canvi de titularitat.
5. En el cas d'escombraries comercials, fotocòpia de la baixa de l'Impost d'Activitats Econòmiques d'Hisenda o qualsevol altre documentació justificativa de la baixa de l'activitat.
6. Emplenar les dades bancàries de la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts per poder efectuar l'ingrés de l'import a retornar i adjuntar la fotocòpia de la cartilla o document on constin les dades bancàries.
7. Fotocòpia del document d'identitat del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altra persona física.
8. Si el motiu de la devolució és per l'enderroc de l'habitatge caldrà presentar la fotocòpia del certificat d'enderroc emès pel tècnic corresponent.

Quina normativa regeix?

- Llei General Pressupostària 47/2003, de 26 de novembre, art. 25, prescripció de les obligacions.
- Reglament general de desenvolupament de la llei 58/2003, de 17 de desembre, en matèria de revisió en via administrativa.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Presencialment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

6 mesos

Quina documentació es lliura?

1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Notificació de la resolució.
3. Devolució de l'import corresponent mitjançant transferència bancària, si s'escau.
4. Devolució del rebut original, si s'escau.

Quins serveis intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Servei de Gestió Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

Negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Taxa d'escombraries domèstiques
Sol·licitud de devolució / retorn d'ingressos indeguts

Observacions

* Es retornarà a l'interessat el rebut original, mitjançant correu ordinari, a l'adreça que indica la sol·licitud.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

Sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell