Què és i per a què serveix?

Quan es produeix la duplicitat de pagament d'algun impost o taxa o per qualsevol altre tipus d'ingrés indegut produït a l'Ajuntament, la persona interessada pot sol·licitar la devolució de l'import mitjançant una sol·licitud.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física o jurídica, o que actuï en representació d'aquesta, que es vegi afectada per un ingrés indegut.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original del document identificatiu de la persona sol·licitant.
3. Fotocòpia del document identificatiu del representant i acreditació de la seva autorització en el cas que el sol·licitant sigui una persona jurídica o una altra persona física.
4. Rebut original pagat. En el cas de duplicitat cal aportar una fotocòpia del rebut pagat correctament i l'original del rebut duplicat.
5. En el cas de l'impost de vehicles, fotocòpia del document de baixa tramitat a Trànsit (no sol.licitud de baixa), del document de cessió del vehicle a l'Ajuntament o del certificat de destrucció del vehicle.
6. En el cas d'escombraries domèstiques, fotocòpia de l'escriptura de canvi de titularitat.
7. En el cas d'escombraries comercials, fotocòpia de la baixa de l'Impost d'Activitats Econòmiques d'Hisenda o qualsevol altre documentació justificativa de la baixa de l'activitat.
8. Emplenar les dades bancàries de la sol·licitud de devolució d'ingressos indeguts per poder efectuar l'ingrés de l'import a retornar i adjuntar la fotocòpia de la cartilla o altre document on constin les dades bancàries.

Quina normativa regeix?

- Llei general pressupostària 47/2003, de 26 de novembre, art. 25, prescripció de les obligacions.
- Reglament general de desenvolupament de la llei 58/2003, de 17 de desembre, en matèria de revisió en via administrativa.

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

6 mesos

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació de la resolució.
2. Devolució de l'import corresponent mitjançant transferència bancària, si s'escau.
3. Devolució del rebut original, si s'escau.

Quins serveis hi intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Servei de Gestió Econòmica.

Quin sentit té el silenci?

Negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Sol·licitud del càlcul de la part proporcional de l'import de la taxa d'escombraries
Sol·licitud de devolució de la part proporcional de l'impost de vehicles per baixa definitiva

Observacions

* Si s'efectua la devolució d'una part de l'import del rebut, es retornarà a l'interessat el rebut original, mitjançant correu ordinari, a l'adreça que indica la sol·licitud.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de devolució d'ingressos
Model d'autorització

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell