Què és i per a què serveix?

El Reglament del servei de cementiri de l'Ajuntament del Vendrell estableix que les sepultures que no continguin cadàvers, ni restes podran ser revertides pels seus titulars a l'Ajuntament.

Qui ho pot demanar?

El/la titular del dret d'ús funerari.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud de reversió de la concessió de dret d'ús funerari
2. DI del sol·licitant
3. Ordre SEPA per a la domiciliació bancària de la Taxa de cementiri municipal
4. Fotocòpia de la llibreta o document acreditatiu del número de compte bancari.
5. Original del Títol de concessió de dret d'ús funerari on consti el titular i els seus beneficiaris.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Normativa, ordenances i reglaments)

Quin preu té?

L'Ajuntament abonarà el 50% del valor de la concessió.
No obstant, si en l'espai funerari hi haguessin reses, el titular haurà de pagar la corresponent taxa de trasllat de despulles.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Quina documentació es lliura?

1. Notificació de la resolució del procediment.

Termini de resolució i sentit del silenci?

El termini per resoldre és de 6 mesos i el sentit del Silenci és negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de reversió de la concessió de dret d'ús funerari

Ordre SEPA

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell