Què és i per a què serveix?

L’Ajuntament del Vendrell, amb l’objecte d’augmentar les oportunitats d’inserció dels aturats del municipi, posant èmfasi amb els joves, aturats de llarga durada i treballadors amb discapacitat, i de satisfer les necessitats de les empreses del territori, estableix aquesta línia de subvencions públiques per al foment de l’ocupació i la consolidació del teixit empresarial i comercial del municipi.
L’objecte d’aquest ajut és subvencionar les empreses, autònoms i comerços del Vendrell i de la comarca del Baix Penedès que facin noves contractacions de persones desocupades en el període comprès entre l’1 de setembre i el 30 de novembre de 2016.
Es subvencionaran les hores de treball establertes en els nous contractes, sempre que tinguin una durada mínima de 3 mesos i una jornada laboral no inferior al 50% de la jornada ordinària, fins a un màxim de 12 mesos.

Qui ho pot demanar?

Empreses, ja siguin persones físiques o jurídiques, localitzades al terme municipal del Vendrell o a la comarca del Baix Penedès. En el cas de les empreses ubicades a la resta de la comarca del Baix Penedès, sempre que contractin persones empadronades al municipi del Vendrell

Quins documents s’han de presentar?

 1. Sol·licitud de l’ajut segons model normalitzat.
 2. Còpia compulsada de l’alta a Hisenda (Declaració censal model 036 / model 037) de l’empresa sol·licitant.
 3. Fotocòpia compulsada del DNI / NIE del representant legal de l’empresa.
 4. Fotocòpia compulsada del contracte de treball.
 5. Fotocòpia compulsada del DNI / NIE del treballador/a.
 6. Full d’inscripció a l’atur com a demandant d’ocupació no ocupat (DONO) i que figuri el temps d’inscripció a l’atur del
  treballador/a.
 7. Historial de vida laboral del treballador/a.
 8. Fotocòpia compulsada del certificat de discapacitat del treballador/a, si s’escau.
 9. Document de domiciliació bancària degudament segellat per l’entitat, segons model normalitzat.
10. Autorització d’obtenció de dades per procediments electrònics per a la sol·licitud de subvencions i ajuts, segons
  model normalitzat.
11. Declaració responsable per sol·licitar subvencions de fins a 3.000 euros, segons model normalitzat.

Requisits i obligacions

- Que el contracte de treball es formalitzi entre l’1 de setembre i el 30 de novembre de 2016, i que tingui una durada mínima de 3 mesos.
- Que es contracti persones inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO) a l’Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) del Vendrell amb una antiguitat mínima de 6 mesos.
- Que l’empresa no hagi acomiadat persones treballadores en els darrers tres mesos per acomiadament qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial.
- Que l’empresa beneficiària no siguin deutora per cap concepte amb l’Ajuntament del Vendrell.
- Que l’empresa beneficiària estigui al corrent de pagament de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya, i les obligacions davant la Seguretat Social.

Quina normativa regeix?

BOPT Dilluns, 29 d'agost de 2016 - Número 164.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al BOP de Tarragona i fins al 30 de novembre de 2016.

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

 Quins serveis intervenen?

L’Eina Espai Empresarial.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

www.leina.org

Observacions

Les sol·licituds es classificaran per ordre de presentació en el registre general de l’Ajuntament del Vendrell. La relació de sol·licituds resultant establirà la prelació d’atorgament de les subvencions fins esgotar la disponibilitat pressupostària.

Quantia de l'ajut

La quantia de la subvenció es fixarà atenent al domicili social de l’empresa o persona física contractant i al domicili d’empadronament del treballador contractat. Es contemplen tres supòsits:

1. Empreses o persones físiques amb domicili social al Vendrell que contractin persones empadronades al Vendrell. La quantia de la subvenció es calcularà segons la durada del contracte de treball i la jornada de treball. En el supòsit que l’empresa contracti treballadors d’algun dels col·lectius amb especials dificultats d’inserció en el mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social, la quantia de la subvenció tindrà un complement addicional.

2.

Durada del contracte Jornada laboral Import subvenció Contractació col·lectius especials (*)
Contracte entre 3 i 6 mesos Jornada parcial (mínima 50%) 0,75 € / hora 1,125 € / hora
Jornada completa 1 € / hora 1,50 € / hora

Contracte de més de 6 mesos

o

Contracte entre 3 i 6 mesos, l’oferta de feina del qual hagi estat gestionada per la Borsa de Treball de L’EINA
Jornada parcial (mínima 50%) 0,94 € / hora 1,41 € / hora
Jornada completa 1,25 € / hora 1,88 € / hora

(*) Col·lectius especials:
- Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%.
- Persones majors de 45 anys.
- Persones que no hagin treballat en els darrers 2 anys.
- Joves menors de 30 anys.

3. Empreses de la comarca que contractin treballadors aturats del Vendrell. La subvenció serà un 50% inferior respecte la quantia resultant segons el que estableix l’apartat 1.

4. Empreses del Vendrell que contractin treballadors aturats de la comarca. La subvenció serà un 50% inferior respecte la quantia resultant segons el que estableix l’apartat 1.


    

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell