Què és i per a què serveix?

L’Ajuntament del Vendrell, amb l’objecte d’incentivar la ocupació mitjançant inserció laboral per compte pròpia, estableix aquesta línea de subvencions públiques pel foment de l’autoocupació de les persones desocupades del Vendrell, consistent en subvencionar part dels costos de la quota del Règim Especial de Treballadors Autònoms
(RETA) de la Seguretat Social o mutualitat de Previsió Social corresponent.

Qui ho pot demanar?

Persones empadronades al Vendrell, aturades i inscrites com a demandants d’ocupació amb una antiguitat mínima de 3 mesos (excepte beneficiaris/àries de la Renda Mínima d’Inserció) de forma prèvia a l’alta com a treballadors/es autònoms/es, que iniciïn una activitat econòmica o professional i que compleixin requisits establerts al punt 2 de les Bases Reguladores.

Exclusions:
- El cònjuge i familiars fins a segon grau inclusiu que col·laborin amb el treballador autònom de forma personal, habitual i directa.
- Els treballadors autònoms econòmicament dependents.
- Les persones que iniciïn activitats considerades de caràcter piramidal.

Requisits i obligacions

- Estar empadronats al municipi del Vendrell.
- Estar aturats i inscrits com a demandants d’ocupació a l'Oficina de Treball de la Generalitat (OTG) amb una antiguitat mínima de 3 mesos abans de l’alta al RETA .
- Donar-se d’alta en el RETA o incorporar-se a una de les Mutualitats de Previsió Social entre l’1 de gener de 2016 i el 30 de novembre de 2016.
- No haver figurat com a autònom en els darrers tres anys.
- Desenvolupar de forma continuada una activitat econòmica com a mínim 4 mesos.
- Que hagi tramitat els permisos municipals exigibles.
- No tenir deutes amb les administracions, locals, autonòmica o estatal.
- No estar en situació d’incompatibilitat o prohibició d’accedir a ajuts públics en algun dels supòsit que preveu la Llei General de Subvencions.
- No simultaniejar l’activitat empresarial amb qualsevol altre per compte aliena.
- Sotmetre's a les actuacions de comprovació que puguin efectuar els òrgans competents.

Quins documents s’han de presentar?

 1. Sol·licitud de l’ajut segons model normalitzat.
 2. Còpia compulsada del DNI o NIE vigent del sol·licitant.
 3. Certificat d’inscripció al SOC com a demandant d’ocupació no ocupat, on figuri el temps d’inscripció efectiu.
 4. Document de domiciliació bancària degudament segellat per l’entitat, segons model normalitzat.
 5. Còpia compulsada de la resolució sobre reconeixement de l’alta al RETA o mutualitat de Previsió Social corresponent.
 6. Còpia compulsada de l’alta del cens a l’Agència Tributària (declaració censal: model 036 / model 037).
 7. Autorització d’obtenció de dades per procediments electrònics per a la sol·licitud de subvencions i ajuts, segons model normalitzat.
 8. Còpia del pla d’empresa de l’activitat.
 9. Informe de vida laboral.
10. Declaració responsable per sol·licitar subvencions fins a 3.000 euros, segons model normalitzat.

Quina normativa regeix?

BOPT Dilluns, 26 de setembre de 2016 - Número 183.

Quin preu té?

Gratuït.

Justificació de l'ajut

Cal aportar els documents justificatius del pagament de les quotes mensuals al RETA o Mutualitat, mitjançant rebuts bancari o rebuts de liquidació de cotitzacions emeses per la Tresoreria General de la Seguretat Social, fins a cobrir el 100% de l’import de la subvenció, i tenint en compte que el percentatge màxim d’imputació mensual serà del 80% del cost total no subvencionat per cap altra subvenció.
El termini màxim per presentar la justificació serà de dos mesos posteriors al període subvencionable.

Pagament de la subvenció concedida

D'una sola vegada i en el compte que el beneficiari hagi designat en la documentació aportada a la sol·licitud.
Quantia de l’ajut:
El 80% de la quota mensual de cotització del primer any d’activitat com a treballador/a autònom/a, amb un import màxim anual de 1.272€ per sol·licitant.

En quines dates es pot fer?

Des de l'endemà de la publicació de les bases al BOP de Tarragona i fins al 30 de novembre de 2016.

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 mes.

Quina documentació es lliura?

Notificació individual a l'interessat.

Quins serveis intervenen?

L'Eina Espai Empresarial.

On es pot trobar més informació?

L'Eina Espai Empresarial

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Observacions

Les sol·licituds es classificaran per ordre de presentació en el registre general de l’Ajuntament del Vendrell.
La relació de sol·licituds resultant establirà la prelació d’atorgament de les subvencions fins esgotar la disponibilitat pressupostària.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell