Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament per a la instal·lació de circs.

Qui ho pot demanar?

El titular d'un circ que vulgui instal·lar-se, temporalment, al Vendrell.

Quins documents s'han de presentar?

1. Comunicació prèvia sanitària per activitats de restauració
2. Sol·licitud de Comunicació prèvia
2. Declaració responsable
3. Declaració de resposabilitat civil del titular
4. Pla d'autoprotecció elaborat d'acord amb el que estableix el catàleg d'activitats i centres obligats a adoptar mesures d'autoprotecció.
5. Original del document d'identitat de la persona sol·licitant.
6. Fotocòpia del document d'identitat del representant i acreditació de la seva autorització en el cas de que el sol·licitant sigui persona jurídica o una altre persona física.
7. Dipòsit de fermança de 400,00 € en metàl·lic o taló conformat a la Tresoreria Municipal.
8. Certificat tècnic de seguretat de la carpa i les grades del circ.
9. Certificat tècnic del compliment de la normativa contra incendis.
10. Justificant conforme les instal·lacions elèctriques compleixen la normativa (control d'indústria).
11. Fotocòpia del contracte d'aigua amb Aigües Tomoví, SA al C/ Carnisseria, 5
12. Acta de control inicial favorable del muntatge de la carpa d'una entitat col·laboradora de l'Administració.
13. Pagament de la taxa. Llicències per a l'ocupació de terrenys destinats a la instal·lació de circs.

Quina normativa regeix?

- Ordenança de civisme i convivència vilatana: "està prohibit comerciar amb animals o exhibir-los amb finalitats lucratives".
- Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament d'espectacles públics i activitats recreatives.
- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
- Llei 3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establimetns, activitats, infraestructuras i edificis.
- Llei 8/2004, de 23 de desembre, d'horaris comercials
- Ordre INT/358/2011, de 19 de desembre, per la qual es regulen els horaris dels establiments d'espectacles públics i activitats recreatives sotmesos a la Llei 11/2009, del 6 de juliol.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)
- Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya

En quines dates es pot fer?

 Tot l'any

Quin preu té?

 Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Com i on es pot presentar?

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 66 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 mes

   

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell