Què és i per a què serveix?

Un edifici pot ser declarat en ruïna per l'Ajuntament del Vendrell.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà interessat en la declaració de ruïna de l'edifici.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. DI del sol·licitant.
3. Dictàmen de tècnic competent justificant la sol·licitud de declaració de ruïna.
4. Llistat i adreces de llogaters si en té i altres titulars de drets (usufructuàries, etc.,...)
5. Plànol de situació de l'edifici.
6. Justificant de pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

Llei 2/2002 d'urbanisme.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)         

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil
Aquí teniu un vídeo demostratiu per obtenir l'idcat mòbil: veure vídeo 

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa per expedició de documents.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Carta comunicant la resolució.

Quins serveis intervenen?

Departament d'Urbanisme.
Departament d'Intervenció.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Denúncia sobre el mal estat d'un edifici, ja sigui ruïnós o brut

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell