Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament del Vendrell permet consultar a les persones interessades els expedients d’obres i obtenir-ne còpies.
Si en el moment de fer la consulta, es desitja una còpia d’algun document, l'emissió de fotocòpies es pagarà al moment al Departament de Tresoreria, segons el nombre i el tipus de fotocòpies sol•licitades.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona que acrediti estar afectada per l'expedient (propietari, administrador de la finca, veí afectat, etc.).

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. DI de la persona sol·licitant.
3. Cal fer referència en la sol·licitud l'acreditació com a interessat, atès que, si es demanen dades d'un expedient a nom d'una altra persona, la Llei de Procediment Administratiu Comú preveu que es tingui la condició d'interessat.
4. Original i fotocòpia de la documentació acreditativa de la condició d'interessat en l’expedient: DI, si és el mateix propietari;  l'escriptura de propietat o còpia simple, si és un veí afectat; acta recent de nomenament d’administrador de finca, si es tracta d’aquest; etc.
5. Si es disposa de la llicència d'obres és obligatori portar-la. (original i fotocòpia).
6. La sol·licitud ha d'incloure les dades del promotor, l’any de construcció, l’adreça de la finca i el número d’expedient d’obres (si la persona interessada disposa d’aquesta dada).
7. Còpia del plànol de situació. (el facilita el SAC)
8. Justificant de pagament.

Quina normativa regeix?

- Llei de règim jurídic per a les administracions públiques.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals i PGOUM)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Qui està exempt del pagament de la taxa?

Gaudiran d’exempció les institucions sense finalitat de lucre que realitzin tràmits administratius de documents, sempre i quan aquests documents hagin d’ésser incorporats necessàriament en els expedients municipals i no es retornin.

Compulses de documents relatius a les sol·licituds per prendre part a concursos i oposicions convocats per l’Ajuntament.

Estaran exempts del pagament de la taxa els subjectes que, per motius de precarietat econòmica, determini el servei de Serveis Socials.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil

En el cas que no es pugui presentar de forma telemàtica es podrà presentar presencialment a les oficines del departament d'Urbanisme (sense cita prèvia).
c/ Apel·les Fenosa, 3 (urb. El Puig)
Tel. 977 16 64 12
c/e: urbanisme.gestio@elvendrell.net

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

De 8 a 15 dies

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.
2. Resguard de pagament de la taxa.

En resoldre’s la sol·licitud:
Documentació sol·licitada.

Quins serveis intervenen?

Servei d'Obres.
Servei de Tresoreria.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Consulta urbanística per escrit
Consulta/visita amb els tècnics municipals d'urbanisme
Preus públics per còpies del Pla general d'ordenació urbana

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de consulta i obtenció de còpies d'expedients d'obres

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell