INSCRIPCIONS

 

BASES GENERALS I CONVOCATÒRIA DE LA BIENNAL DE CERÀMICA DEL VENDRELL

Imatge biennal ceramica 2017La Biennal de Ceràmica del Vendrell, que té com a objectiu fomentar la creació i la difusió de la ceràmica d'arreu del món, és un projecte que dura dos anys. En el primer es fa es realitza el concurs i una exposició amb els seleccionats. En el segon any, es dóna projecció als tres guanyadors amb una altra exposició i l’edició d’un catàleg de l’obra de cadascú.

Article 1. Objecte de la convocatòria

Aquestes bases tenen com a objectiu establir les normes generals de la Biennal de Ceràmica del Vendrell, destinada a fomentar la creació i difusió de la ceràmica arreu del món.

Article 2. Participants

La Biennal de Ceràmica del Vendrell està oberta a tots els creadors, a partir de 18 anys, que utilitzin en la major part de l’obra tècniques ceràmiques, els quals hi podran participar de forma individual o col·lectiva.

Les obres presentades han de ser originals i inèdites.  No s’admetran obres presentades en altres concursos.

Cadascun dels participants pot presentar un màxim de tres obres, de les quals, si escau, el jurat només en podrà seleccionar una.  Un conjunt de peces es considera com a una sola obra.

Article 3. Règim general aplicable

El règim general aplicable es regula segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; les Bases Generals de Subvencions de l’Ajuntament del Vendrell; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 26/2010 de 3 d'agost de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Per a tot allò no previst en aquestes bases, s’aplicarà el que estableixi la normativa vigent.

La participació en aquesta Biennal comporta l’acceptació de les condicions exposades.  Qualsevol circumstància no prevista en aquestes bases serà resolta per l’organització i el jurat.

Article 4. Publicació de les bases de subvenció

Aquestes bases, un cop aprovades pel Ple de l’Ajuntament del Vendrell, se sotmeten a informació pública en el termini de 20 dies hàbils i es publiquen íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i en el taulell d’anuncis de la corporació. S’inserirà una referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Article 5. Convocatòria

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Vendrell aprovarà la convocatòria i es publicarà a la Base de Dades Nacional de subvencions (BDNS), regulada per l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, al taulell d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i s’inserirà una referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Article 6. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar la sol·licitud de participació serà el 31 de maig.

Article 7. Documentació a aportar

Cada artista ha d’omplir la sol·licitud i enviar a art@elvendrell.net la següent documentació:

-        Tres fotografies digitals en color de cada obra sencera fetes des d’angles diferents i sobre un fons neutre.  Cada imatge estarà identificada amb el seu títol, mides i tècnica.

-        El currículum de l’autor.

-        Un mínim de 7 fotografies d’obres senceres anteriors, per tal de valorar millor la trajectòria del ceramista.

Article 8. Compensació de diferències

Per a les sol·licituds presentades de forma incompleta o errònia, s’estableix un termini de 10 dies hàbils, a partir del requeriment de l’Administració, per resoldre les diferències o adjuntar els documents pertinents. Un cop superat aquest termini sense resoldre el requeriment, es declararà la sol·licitud desestimada.

Article 9. Acceptació

Els participants de la Biennal hauran d’acceptar, de forma expressa, aquestes bases, mitjançant la signatura del model normalitzat de sol·licitud.

Els destinataris dels premis de la Biennal hauran d’acceptar també, de forma expressa, tot allò que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 10. Procediment de la selecció

El jurat, compost per persones de reconegut prestigi vinculades al món de la ceràmica i de l’art en general i un representant de l’Ajuntament del Vendrell, escollirà un màxim de 20 obres.

Encara que les obres hagin estat prèviament seleccionades en fotografia, el jurat es reserva el dret d’excloure-les de l’exposició, si escau.

Article 11. Les obres seleccionades

Les obres seleccionades s’han de lliurar de l’11 al 15 de setembre a l’adreça següent:

Regidoria de Cultura

La Rambla, 24

43700  El Vendrell

Tel.: 977 66 56 84

C/e.: artelvendrell@gmail.com

Amb les obres seleccionades es farà una exposició i s’editarà un catàleg l’any en curs.

Article 12.  Obres seleccionades

La tramesa i recollida de les obres va a càrrec dels participants.  Les obres hauran de ser enviades en caixes de fusta, folrades interiorment, i perfectament immobilitzades.  A la part de fora de l’embalatge hi ha d’haver la fotografia de l’obra amb el títol i les dades postals.  Si els embalatges no són adequats, l’organització no exposarà aquestes obres i les retornarà als autors a ports deguts.  Tota obra que arribi danyada no s’exposarà.

L’organització no assumirà el cost de possibles peces danyades o trencades durant el transport.

En el cas que les obres vinguin de fora de la Unió Europea, l’artista haurà de pagar les despeses de duana.

Els seleccionats accepten la reproducció de les seves obres i la citació dels seus noms en tots aquells actes, mitjans de comunicació, suports impresos i digitals o pàgines web que els organitzadors considerin oportuns, sense poder reclamar cap quantitat en concepte d’imatge.

Les obres no premiades hauran de ser recollides del 6 al 10 de novembre.  Passat aquest termini, les obres restaran en propietat de l’Ajuntament del Vendrell.

Article 13. Obres guanyadores

El jurat seleccionarà les tres obres guanyadores, que passaran a ser propietat de l’Ajuntament el Vendrell i a formar part del Fons d’Art Municipal.

El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic el dia de la inauguració de l’exposició dels seleccionats.  La data d’inauguració de l’exposició serà el divendres 29 de setembre.

Els tres premiats es comprometen a enviar 6 obres més per a l’exposició conjunta de l’any següent i a estar presents o a enviar un representant a l’acte d’inauguració de l’exposició i lliurament de premis, en el qual el guanyador haurà de presentar la seva obra.

Article 14. Els premis

Els premis, que  estan sotmesos a les retencions fiscals establertes, són:

Primer premi: 4.000 €

Segon premi: 2.500 €

Tercer premi: 1.000 €

Els tres premiats rebran 100 €, per assumir part de les despeses en el transport de les obres per a l’exposició de l’any següent.

Els premis i dietes que es regulen en les presents bases es concediran fins a l’exhauriment de la partida pressupostària anual que s’ha destinat a tal efecte.

Els premis seran contemplats de forma específica en el Pla Estratègic de Subvencions aprovat per l’Ajuntament, l’any corresponent a la Biennal de Ceràmica.

El Jurat pot deixar desert algun dels premis, si així ho considera convenient.

Article 15. Pagament dels premis i dietes

L’Ajuntament del Vendrell farà efectiu el pagament del premi i de les dietes a través de transferència bancària al compte corrent del guanyador/a.

Article 16. Obligacions dels guanyadors

Són obligacions dels/les beneficiaris/àries d’aquests premis i dietes, a més de les especificades a l’article 14 de la LGS, les que tot seguit s’indiquen. El seu incompliment originarà les responsabilitats que en cada cas corresponguin i la incoació de l’expedient de reintegrament de la subvenció.

Els tres premiats es comprometen a enviar 6 obres més per a l’exposició conjunta de l’any següent i a estar presents o a enviar un representant a l’acte d’inauguració de l’exposició i lliurament de premis, en el qual el guanyador haurà de presentar la seva obra.

Els/les concursants, en cas de ser guanyadors/es i residents a l’Estat Espanyol, hauran d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries, amb la Seguretat Social i no tenir deutes amb l’Ajuntament del Vendrell o donar autorització per escrit a l’Ajuntament del Vendrell per obtenir les certificacions telemàtiques corresponents.

L’incompliment de les anteriors obligacions podrà ser motiu per revocar la concessió de la subvenció.

Article 17. Règim jurídic supletori

En tot el que no preveuen expressament aquestes bases són també d’aplicació el RD 887/2006, de 21 de juliol pel qual s’aprova el seu Reglament de desenvolupament i la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, i altra legislació concordant.

©2019 Ajuntament del Vendrell