BUTLLETA D'INSCRIPCIÓ

 

INFORMACIÓ GENERAL

El Festival de Ceràmica del Vendrell pretén ser un aparador de la creació artística amb l’especialitat de ceràmica i un punt de trobada per a ceramistes.

L’objectiu d’aquesta iniciativa és reunir ceramistes d’arreu del món, en un espai obert i apropar-los als ciutadans a través de l’exposició i venda i diverses demostracions i activitats per a adults i infants entorn la ceràmica.  

Així mateix, també es pretén que aquest espai sigui un punt de trobada entre ceramistes a través d’actuacions professionals: espectacles, exposicions, conferències, activitats...

Article 1. Objecte de la convocatòria

Aquestes bases tenen com a objectiu establir les normes generals de FangArt. Festival de Ceràmica del Vendrell, destinat a fomentar la creació i difusió de la ceràmica arreu del món.

Article 2. Ubicació

L’espai expositiu serà el passeig marítim de Sant Salvador Joan Reventós.

Article 3. Dates i horaris

Els dies del Festival seran el 17 i 18 de juny de 2017 d’11 h a 20 h.

Article 4. Participants

-        El Festival de Ceràmica està obert a tots els artistes, a partir de 18 anys, que utilitzin en la major part de l’obra tècniques ceràmiques.

-        L’obra haurà de ser sempre de producció pròpia.

-        Es pot presentar de manera individual o en grup. Si es tracta d’un grup amb obra diversificada, s’haurà d’incloure l'obra de tots els components del grup.

-        Els ceramistes hauran de tenir el carnet d’artesà.

-        Els participants hauran d’estar donats d’alta a la Seguretat Social.

Article 5. Publicació de les bases de subvenció

Aquestes bases, un cop aprovades pel Ple de l’Ajuntament del Vendrell, se sotmeten a informació pública en el termini de 20 dies hàbils i es publiquen íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i en el taulell d’anuncis de la corporació. S’inserirà una referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Article 6. Convocatòria

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Vendrell aprovarà la convocatòria i es publicarà a la Base de Dades Nacional de subvencions (BDNS), regulada per l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, al taulell d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la Provincia de Tarragona (BOPT) i s’inserirà una referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Article 7. Documentació a aportar

Per optar a ser expositor caldrà presentar, abans del 5 d’abril, la butlleta i enviar al correu art@elvendrell.net:

-        Un mínim de cinc fotografies digitals de l’obra. En cas de presentar-se en grup, caldrà presentar cinc fotografies per autor.

En cas d’haver participat en altres Fires, una fotografia de l’espai expositiu.

-        Una fotografia de l’autor i una fotografia d’una peça. Aquestes dues imatges serviran per fer la difusió corresponent, acceptant-ne la seva reproducció i citació dels seus noms en tots aquest actes, mitjans de comunicació, suports impresos i digitals o pàgines web que els organitzadors considerin oportuns, sense poder reclamar cap quantitat en concepte d’imatge.

-        El currículum de l’autor. En cas de presentar-se en grup, caldrà presentar el currículum de cadascun dels membres.

-        Carnet d’Artesà

-        Document que acrediti la condició d’autònom. Pot ser el darrer pagament del rebut a la Seguretat Social.

Article 8. Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar la sol·licitud de participació és el 5 d’abril.

Article 9. Compensació de diferències

Per a les sol·licituds presentades de forma incompleta o errònia, s’estableix un termini de 10 dies hàbils, a partir del requeriment de l’Administració, per resoldre les diferències o adjuntar els documents pertinents. Un cop superat aquest termini sense resoldre el requeriment, es declararà la sol·licitud desestimada.

Article 10. Procediment de la selecció

-        La Comissió d’Art, seleccionarà un màxim de 25 expositors. Valorarà la qualitat de les obres i la diversitat d’entre les sol·licituds presentades.

-        La Comissió d’Art es reserva el dret d’excloure els expositors que no exposin les obres prèviament seleccionades.

-        La Regidoria de Cultura i Festes comunicarà la resolució de la Comissió d’Art fins a 20 dies després de la data del fi termini de presentació.

Article 11. Espais expositius i requisits

-        Els espais expositius faran 3 x 3 m.

-        La comissió organitzadora, mitjançant sorteig, facilitarà la ubicació exacte de cada parada als seleccionats.

-        Els expositors disposaran de punts de llum. Essent ells mateixos qui portin la il·luminació adequada.

-        La participació amb una parada a l’espai expositiu implica la presència d’almenys una persona en els horaris d’obertura.

-        Els expositors tindran a la seva disposició bosses.

Article 12. Requisits dels participants

Cada ceramista es farà responsable de la decoració i composició de la parada, no obstant això, la qualitat de la decoració interior s’adequarà en tots els casos als criteris mínims fixats per l’organització:

-        No es permetrà a l'expositor cap tipus de propaganda acústica i/o lumínica des del seu estand que pugui molestar a la resta de participants.

-        No es podran instal·lar banderoles publicitàries que sobresurtin de la façana dels estands.

-        No es podran utilitzar teles, tipus estovalles.

-        L'exposició dels productes queda limitada a l'interior de l’espai delimitat, quedant prohibit obstaculitzar el pas de vianants.

Article 13. Muntatge i demuntatge. Càrrega i descàrrega

Les parades estaran a disposició de l’expositor el 17 d’abril a les 7 h del matí. La col·locació de tot el que calgui exposar-hi haurà d’estar enllestida el mateix dia a les 11 h.

Es dedicarà un espai com a zona de càrrega i descàrrega al costat de la plaça de Sant Salvador.

Article 14. Cost de la parada

El cost d’un espai expositiu és de 100 €. El mínim exigit per poder participar-hi és una parada.

Els ceramistes seleccionats que renunciïn a la participació de la Fira amb una parada, ho hauran de fer 30 dies abans de la data del Festival de Ceràmica del Vendrell. En cas contrari no se’ls retornarà els diners.

En cas de que les condicions meteorològiques no permetin realitzar la Fira, es retornaran els diners de la parada, sempre i quan no hagi passat la meitat de la Fira mercat. En aquest cas, tampoc es pagaran les subvencions.

 

Article 14. Subvencions

Els expositors tindran la possibilitat d’obtenir les següents subvencions, que són acumulables:

 

14.1.  Subvenció al taller jove:

Dues de les parades es reservaran a tallers joves, que se’ls subvencionarà amb 100 €. Per optar a aquesta opció, caldrà que el taller tingui, com a màxim dos anys des de l’obertura. D’aquesta manera es vol potenciar als artistes que comencin en el món de la ceràmica. Es demanarà la documentació adient per corroborar-ho.

La Comissió d’Art farà la selecció d’entre les sol·licituds presentades.

 

14.2. Subvenció per realitzar activitats:

-   Els ceramistes participants tindran la possibilitat de fer una activitat, que estarà subvencionada amb 100 €. En aquest cas, s’haurà de marcar a la butlleta, que es publicarà a la convocatòria, especificant el tipus d’activitat.

- L’activitat ha de tenir mínim dues hores de durada.

-   La Comissió d’Art podrà refusar la proposta i escollirà un màxim de 9 activitats, d’entre totes les propostes.

 

14.3. Premi per la millor parada:

Es premiarà amb 200 € la qualitat i la originalitat en la composició de la parada amb un premi econòmic publicat a la convocatòria.

Tots els seleccionats optaran a aquesta subvenció.

L’organització comunicarà el guanyador a través de les xarxes socials de Facebook i twiter, al darrer dia del Festival.

 

Els ceramistes que optin a qualsevol d’aquestes subvencions i siguin residents a l’Estat Espanyol, hauran d’aportar els certificats d’estar al corrent de les obligacions fiscals o donar autorització per escrit a l’Ajuntament del Vendrell per obtenir les certificacions telemàtiques corresponents.

 

Article 15. Règim general aplicable

El règim general aplicable es regula segons la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; el Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions; les Bases Generals de Subvencions de l’Ajuntament del Vendrell; el Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals; la Llei 30/1992 de 26 de novembre de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i la Llei 26/2010 de 3 d'agost de règim jurídic i del procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Per a tot allò no previst en aquestes bases, s’aplicarà el que estableixi la normativa vigent.

Article 16. Assegurança

L’organització disposa d’una cobertura total quant a responsabilitat civil. L’expositor ha de prendre les mesures necessàries de seguretat i protecció dels productes exposats. L’assegurança per robatori o incendi anirà a càrrec de cada expositor.

Article 17. Vigilància

Els espais expositius seran vigilats permanentment per un servei especial en l’horari de tancament, que actuarà de manera dissuasòria.

Es recomana a l’expositor que, en l’horari de tancament, prengui les mesures necessàries per facilitar la tasca de la vigilància, tapant les obres exposades i si s’escau desmuntant la parada.

Article 18. Acceptació

-        La participació en aquesta Fira pressuposa l’acceptació de les bases. L’organització es reserva el dret de modificar o complementar aquesta normativa per al bon funcionament del Festival.

-        Qualsevol aspecte que no estigui recollit en aquestes bases, l’organització el resoldrà de la manera que cregui més adequada pel desenvolupament de la Fira.

-        Els destinataris de les subvencions hauran d’acceptar també, de forma expressa, tot allò que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

©2019 Ajuntament del Vendrell