Punts 1 i 2

  1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors, de data 26 de març i 2 d'abril de 2019. 2. Assabentament de decrets de l'Alcaldia.

 

Punt 3

  1. Donar compte al Ple de la liquidació del Pressupost General de la Corporació de l'exercici 2018.

 

Punt 4

  1. Donar compte de l'informe anual dels acords adoptats malgrat l'existència d'objeccions efectuades per la intervenció, dels acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia i de les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos.

 

Punt 5

  1. Aprovació del model de control intern en règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de les despeses i control inherent a la presa de raó en comptabilitat dels ingressos.

 

Punt 6

  1. Aprovar inicialment l'expedient de modificació de crèdits 01P/2019.

 

Punt 7

  1. Aprovar provisionalment la modificació de l'epígraf 7 de l'Ordenança Fiscal número 35 reguladora dels Preus Públics i Cànons o Tarifes subjectes a règim d'autorització administrativa.

 

Punt 8

  1. Aprovar la delegació de facultats en matèria de recaptació en període executiu de taxes i preus públics i revocar la delegació de les facultats en matèria d'inspecció a favor de la Diputació de Tarragona.

 

Punt 9

  1. Proposta presentada pel grup municipal de Si se Puede/Si es Pot El Vendrell, per millorar l'accessibilitat rodada a l'hospital del Vendrell.

 

Punt 10

  1. Moció presentada pels grups municipals de Som Poble-CUP-PA i ERC per reivindicar la memòria de Naus Català.

 

Punt 11

  1. Precs i preguntes.

©2019 Ajuntament del Vendrell