Acta en àudio del ple ordinari del 26 de març de 2019

Punts 1 i 2

  1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 2. Assabentament de decrets d'alcaldia.

Punt 3

  1. Donar compte al Ple de l'aprovació definitiva del Pressupost General de la Corporació, els seus Organismes Autònoms i els ens dependents per l'exercici 2019.

Punt 4

  1. Donar compte de l'aprovació dels plans pressupostaris a mig termini 2020-2022.

Punt 5

  1. Donar compte de l'informe 31/2018 de la sindicatura de comptes de Catalunya, relatiu a la liquidació del pressupost del 2017 de l'Ajuntament del Vendrell.

Punt 6

  1. Aprovació i abonament de l'expedient de reconeixement de crèdit 2019/1 de l'Ajuntament i de l'expedient de reconeixement de crèdit 2019/1 del Patronat Hospital Asil Sant Salvador.

Punt 7

  1. Aprovar la delegació de facultats de gestió, liquidació, inspecció i recaptació d'ingressos a favor de la Diputació de Tarragona.

Punt 8

  1. Moció presentada per l'equip de govern, per encomanar als serveis tècnics de gestió tributària de l'ajuntament les tasques adients per tal d'establir quins són els criteris i modificacions que caldria introduir en l'ordenança fiscal per tal que l'ajuntament pogués establir, si així ho acorda, el recàrrec sobre habitatges desocupats que es preveu en la nova redacció de l'article 72 del text refós de la Llei d'Hisendes Locals.

Punt 9

  1. Moció presentada pel grup municipal de Si se Puede/ Si es Pot El Vendrell, per sol·licitar a l'equip de govern la redacció i aprovació d'una nova ordenança municipal de tinença i protecció d'animals.

Punt 10

  1. Moció presentada pel grup municipal de Si se puede/Si es pot El Vendrell per garantir la mobilitat a les instal·lacions de l'estació ferroviària del Vendrell gestionades per ADIF.

Punt 11

  1. Precs i preguntes.

©2019 Ajuntament del Vendrell