Punts 1 i 2

1.- Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors. 2.- Assabentament de Decrets de l'Alcaldia.

Punt 3

3.- Donar compte al Ple de l'informe de morositat i període mitjà de pagament del 4t trimestre de 2018.

Punt 4

4.- Donar compte al Ple de la Corporació de l'acord adoptat per la Junta de Govern Local d'iniciar expedient per a la catalogació com a bé cultural d'interès local, el conjunt històric que constitueixen els bens immobles que conformen el barri ferroviari de Sant Vicenç de Calders.

Punt 5

5.- Donar compte de l'escrit presentat per Plataforma per Catalunya, segons el qual la senyora Araceli Bundó Hernàndez deixa de formar part del grup municipal de Plataforma per Catalunya i nomenar els nous representants de Plataforma per Catalunya en les Comissions Informatives, Patronats i Òrgans Col·legiats.

Punt 6

6.- Aprovació inicial del Pressupost General de la Corporació per a l'exercici 2019 de la plantilla del personal.

Punt 7

7.- Adscripció del personal de l'auditori Pau Casals i de l'ús de l'edifici a la Societat Municipal Prosceni El Vendrell, SL.

Punt 8

8.- Moció presentada pel grup municipal de Ciudadanos per a la prevenció d'accidents i incendis en les vivendes del Vendrell connectades il·legalment a la xarxa elèctrica.

Punt 9

9.- Proposta presentada pel grup municipal de Si se Puede/Si es Pot El Vendrell per a l'elaboració i posada en marxa de protocol d'actuació per a la recollida d'animals abandonats, perduts o ensalvatgits.

Punt 10

10.- Proposta presentada pel grup municipal de Si se Puede/Si es Pot El Vendrell per iniciar actuacions legals d'ofici en els casos de violències masclistes al municipi.

Punt 11

11.- Precs i preguntes

 

©2019 Ajuntament del Vendrell