Instal·lació d'un gravador digital de vídeo, un magnetotèrmic

 
monitors, càmares, amplificador i micròfons
 
 
ANUNCI

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 14 de juliol de 2008, va acordar l’adjudicació provisional, en modalitat de rènting, de la instal·lació d’un gravador digital de vídeo, un magnetotèrmic, monitors, càmeres, amplificador i micròfons a les dependències del Servei d’Ocupació Municipal l’Eina, a Bansabadell Renting, SL, per un import de 923,89 euros mensuals, iva inclòs.

La Junta de Govern Local, en sessió ordinària celebrada el dia 8 de setembre de 2008, va acordar l’adjudicació definitiva de l’esmentada instal·lació.

El que informa als efectes escaients a l’article 42 de la llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic.

El Vendrell, 17 de setembre de 2008

L'alcalde-president,


Benet Jané Palau

©2019 Ajuntament del Vendrell