Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament per traspassar una parada del mercat setmanal ambulant entre pares i fills, entre germans, entre matrimonis i parelles de fet amb convivència acreditada. Podran ser transferides en els supòsit de mort, impossibilitat física o jubilació.

Qui ho pot demanar?

El titular d'una parada del mercat setmanal ambulant del Vendrell i/o Coma-ruga.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general
2. Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Original i fotocòpia del llibre de família.
4. Declaració d'alta censal a Hisenda de Tarragona.
5. Alta d'autònom.
6. Si és una societat, fotocòpia de l'escriptura de constitució i del NIF.

Quina normativa regeix?

- Ordenança de mercats de venda no sedentària.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Notificació del decret.

Quins serveis intervenen?

Patronat Municipal de Promoció Econòmica.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Mercat setmanal del Vendrell i de Coma-ruga

Observacions

El traspàs de les parades del mercat setmanal ambulant es pot realitzar entre pares i fills, entre germans, entre matrimonis i parelles de fet amb convivència acreditada.
El traspàs entre persones dels altres graus de parentiu es podrà autoritzar a criteri de l'ajuntament.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell