Què és i per a què serveix?

És un permís temporal que dóna l'Ajuntament per a la instal•lació de parades de venda no sedentària, exceptuant les parades d'alimentació, durant l'estiu al passeig Marítim de Coma-ruga.

TEMPORADA DE SETMANA SANTA: amb horari des de les 12 h fins a les 20 h.

TEMPORADA D'ESTIU: del 26 de juny al 10 de setembre, ambdós inclosos, de dimecres a diumenge, amb horari des de les 18 h fins a les 00 h. En motiu de les festes dels barris de Coma-ruga i Sant Salvador, també el dilluns i el dimarts del mes d'agost.

Qui ho pot demanar?

La persona titular d'una parada de venda de minerals, vestits hindús, bijuteria, avarques, llibres, bosses, marroquineria, joieria, quadres, artesania, etc., que es vulgui instal•lar al passeig Marítim de Coma-ruga per vendre els productes de manera temporal.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. El document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Fotografies del producte o de la parada.

Quan s'hagi concedit el permís, es requereix la següent documentació:

1. Els dos últims rebuts d'autònoms.
2. L'acreditació d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
3. La pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.
4. Dues fotografies mida carnet.
5. La documentació relativa al TC2 (en cas de tenir treballadors/es).
6. La comunicació prèvia sanitària (en el cas de les parades alimentàries).
7. El pagament de la taxa.

Per tal d'agilitar les tasques d'inspecció, els titulars de les parades hauran d'exhibir de forma permanent una targeta identificativa (en la qual es farà constar si els titulars tenen ajudants a les parades) conforme poden ocupar la via pública.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

Per correu certificat al:

Patronat Municipal de Promoció Econòmica
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Temps de resposta

Durant l'any

Quina documentació es lliura?

Una còpia segellada de la sol•licitud amb el número de registre d'entrada.

Quins serveis intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant el mateix òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

El mercat del passeig Marítim de Coma-ruga només s'autoritza davant de l'Alberg Santa Maria del Mar. Les instàncies s'incorporen a la llista d'espera del mercat del passeig Marítim de Coma-ruga.

No es permet el traspàs de parades

Horaris de muntatge/desmuntatge i entrada/sortida: Les parades es muntaran entre les 16 h i les 18 h, de manera que a les 18 h els vehicles hauran de ser fora del recinte de venda. Per sortir, durant els mesos de juliol i setembre, les cadenes s'obriran a les 12 h, mentre que a l'agost s'obriran a la 1 h. Aquests horaris es deixaran de complir quan les condicions atmosfèriques no ho permetin o per decisió de la majoria dels membres de la junta present al mercat.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

On es pot trobar més informació?


Mercat setmanal del Vendrell
Mercat setmanal de Coma-ruga
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat "El racó de l'art"
Expoart: art al carrer

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell