Què és i per a què serveix?

És un permís de renovació anual per als paradistes habituals del mercat del passeig Marítim de Coma-ruga que els autoritza a vendre els seus productes.

TEMPORADA DE SETMANA SANTA:  horari des de les 12 h fins a les 20 h.

TEMPORADA D'ESTIU: de dimecres a diumenge, amb horari des de les 18 h fins a les 00 h. En motiu de les festes dels barris de Coma-ruga i Sant Salvador, també el dilluns i el dimarts del mes d'agost.

Qui ho pot demanar?

Els paradistes habituals que estaven autoritzats a vendre productes al mercat del passeig Marítim de Coma-ruga que compleixen els requisits següents:

1. Haver presentat la sol•licitud de renovació del mercat del passeig Marítim de Coma-ruga corresponent a l'any.
2. Haver liquidat 100 € abans del 25 de febrer com a requisit per muntar la parada durant la Setmana Santa al número de compte del Patronat Municipal de Promoció Econòmica: 2100-0095-43-0200698431, "la Caixa". És imprescindible que hi poseu el nom del titular en fer l'ingrés.
3. Liquidar la totalitat de la taxa corresponent al mercat , com a requisit per muntar la parada durant la temporada d'estiu.
4. No tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament en concepte de taxa del mercat del pg. Marítim corresponent .

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general.
2. Els dos últims rebuts d'autònoms.
3. L'acreditació d'estar al corrent del compliment de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social.
4. La pòlissa d'assegurança de responsabilitat civil.
5. La documentació relativa al TC2 (en cas de tenir treballadors/es).
6. La comunicació prèvia sanitària (en el cas de les parades alimentàries).

Quina normativa regeix?

- Ordenança de mercats de venda no sedentària.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Fins al 25 de febrer.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

Per correu certificat a:

Patronat Municipal de Promoció Econòmica
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Abans de començar la temporada

Quina documentació es lliura?

Al moment:
Una còpia segellada de la sol·licitud amb el número de registre d’entrada.

En resoldre la sol·licitud:
La notificació de renovació de la parada per al mercat del passeig Marítim de Coma-ruga.

Quins serveis intervenen?

La Regidoria de Promoció Econòmica

 Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant de l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant del Jutja Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

Horaris de muntatge/desmuntatge i entrada/sortida: Les parades es muntaran entre les 16 h i les 18 h, de manera que a les 18 h els vehicles hauran de ser fora del recinte de venda. Per sortir, durant els mesos de juliol i setembre, les cadenes s'obriran a les 12 h, mentre que a l'agost s'obriran a la 1 h. Aquests horaris es deixaran de complir quan les condicions atmosfèriques no ho permetin o per decisió de la majoria dels membres de la junta present al mercat.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general

On es pot trobar més informació?

Mercat del passeig Marítim de Coma-ruga
Mercat setmanal del Vendrell i Coma-ruga
Mercat d'Antiquaris i Brocanters
Mercat "El racó de l'art"
Mercat Expoart

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell