Els ajuts d’urgència social són prestacions socials de caràcter econòmic que tenen com a finalitat pal·liar les situacions de necessitat puntuals, urgents i bàsiques de subsistència i prevenir, pal·liar i evitar situacions d’exclusió social.

 

Per poder sol·licitar un Ajut d’urgència social cal concertar cita prèvia amb l’Equip bàsic d’atenció social dels Serveis socials bàsics.

 

Dades de contacte dels Serveis socials:

Regidoria de Serveis socials

C/ Quarter, 4

43700 El Vendrell

Telèfon: 977 16 64 16

C/e: serveissocials@elvendrell.net

Horari d’atenció: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores

L’Equip bàsic d’atenció social atén amb cita prèvia.

 

Reglament de Prestacions socials de caràcter econòmic

 

Què és i per a què serveix?


      La targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat és el document públic que acredita el dret de la persona que n'és titular a gaudir de facilitats de circulació, d'estacionament i d'aparcament per al vehicle automòbil en què es desplaci, d'acord amb el que estableix la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat, el Decret 209/2023, de 28 de novembre, o norma que el substitueixi, i complementàriament les ordenances municipals de la localitat corresponent.
      Correspon als ens locals la concessió de la targeta d'aparcament a les persones amb discapacitat que la sol·licitin i en puguin ésser beneficiàries, perquè puguin emprar les places d'aparcament reservades per a aquestes persones i gaudir dels altres drets que confereix la targeta.


       Modalitats de targetes d'aparcament:
 
Targeta per a conductor


Persones que tinguin acreditada la condició legal de persones amb discapacitat, que superin el barem de mobilitat reduïda (Reial Decret 888/2022, de 18 d'octubre) i disposin de permís o llicència de conducció en vigor.

Sol·licitud de la targeta d'aparcament individual per a persones amb discapacitat

Documentació que cal aportar:

D'aquests documents n'heu d'adjuntar una còpia, excepte que s'indiqui el contrari:

a)     Dues fotografies tipus carnet d ela persona interessada.

b)     NIE, en cas que la persona interessada i/o el seu representant sigui estranger/a (1).

c)     Document del Servei d'Orientació i Valoració del CAD que certifica que la persona té una agudesa bilateral igual o inferior a 0,1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus (Decret 209/2023, de 28 de noviembre), si escau.

d)     Permís de conduir, en el cas que la persona sigui conductora.

 

D'acord amb l'habilitació legal establerta en la disposició addicional 4a de la Llei 13/214, no caldrà aportar: el DNI de la persona sol·licitant, el DNI de la persona representant legal ni la resolució del grau de discapacitat o equivalent. L'ens local comprovarà les dades mitjançant la plataforma d'intercanvi de dades Via Oberta del Consorci AOC.

(1) En el cas del NIE, atès que no es pot fer la consulta davant l'organisme corresponent, cal que l'aporteu.

 

 Targeta per a no conductor

 

Persones majors de 3 anys que tinguin acreditada la condició legal de persones amb discapacitat que superin el barem de mobilitat reduïda.

Infants de menys de tres anys que tinguin acreditada la condició legal de persones amb discapacitat i que depenen d'aparells tècnics imprescindibles per a les seves funcions vitals de manera continuada.

Persones de més de tres anys que tinguin acreditada la condició legal de persones amb discapacitat i que disposin d'una agudesa visual als dos ulls del 0,1 o inferior obtinguda amb la millor correcció òptica possible, o un camp visual reduït a 10 graus o menys.

        Sol·licitud de la targeta d'aparcament provisional a l'ens local

Documentació que cal aportar:

D'aquests documents n'heu d'adjuntar una còpia, excepte que s'indiqui el contrari:

a)     Dues fotografies tipus carnet d ela persona interessada.

b)     NIE, en cas que la persona interessada i/o el seu representant sigui estranger/a (1).

c)     Annex a aquesta sol·licditud: Informe mèdic per a l'acreditació dels requisits per a la targeta d'aoparcament provisional.

 

D'acord amb l'habilitació legal establerta en la disposició addicional 4a de la Llei 13/214, no caldrà aportar: el DNI de la persona sol·licitant, el DNI de la persona representant legal ni la resolució del grau de discapacitat o equivalent. L'ens local comprovarà les dades mitjançant la plataforma d'intercanvi de dades Via Oberta del Consorci AOC.

(1) En el cas del NIE, atès que no es pot fer la consulta davant l'organisme corresponent, cal que l'aporteu.


 
Targeta per a transport col·lectiu


Persones físiques o jurídiques que prestin el servei de transport adaptat de viatgers o serveis socials d'atenció a persones amb dependència o discapacitat i que disposin de vehicles adaptats a les necessitats de les persones que transporten aptes per al transport col·lectiu de persones amb discapacitat o dependència. les adaptacions tècniques que es facin han de constar a la fitxa tècnica del vehicle.
 
        Sol·licitud de la targeta d'aparcament de transport col·lectiu per a persones amb discapacitat

Documentació que cal aportar:

D'aquests documents n'heu d'adjuntar una còpia, excepte que s'indiqui el contrari:

a)    NIE, en cas que la persona interessada i/o el seu representant sigui estranger/a (1).

b)    Permís de circulació del vehicle.

c)     Fitxa tècnica del vehicle.

d)     Documentació acreditativa conforme el vehicle adaptat es destina exclusivament al transport col·lectiu de persones amb discapacitat o dependència (no s'ha de presentar en el cas que l'entitat estigui inscrita en el Registre de Dret i Entitats Jurídiques).

 

D'acord amb l'habilitació legal establerta en la disposició addicional 4a de la Llei 13/214, no caldrà aportar: el DNI/NIF de la persona representant legal. Així mateix, tampoc caldrà aportar els estatus de l'entitat, ja que es consultaran directament al Registre de Dret i Entitats Jurídiques.

L'ens local comprovarà les dades mitjançant la plataforma d'intercanvi de dades Via Oberta del Consorci AOC.

(1) En el cas del NIE, atès que no es pot fer la consulta davant l'organisme corresponent, cal que l'aporteu.


 
Qui ho pot demanar?
 
Qualsevol persona, empadronada al municipi que presenti mobilitat reduïda, i que acrediti que supera el barem de mobilitat, o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març.

 

Renovació

És el procés per sol·licitar la renovació de la targeta d'aparcament caducada per a persones amb discapacitat.

La documentació a presentar és la següent:

1. Sol·licitud específica.
2. Dues fotografies.
3. Especificar si és titular conductor o titular no conductor. En cas de ser titular conductor, fotocòpia compulsada del permis de conduir, o bé original i fotocòpia . El titular no conductor ha de ser major de 3 anys.
4. Original i fotocòpia de totes les pàgines del Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que SÍ supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març.
5. En el cas dels menors d'edat, el representant legal també ha d'aportar original i fotocòpia del DI.
6. Fotocòpia de la targeta vella. Quan es faci entrega de la targeta nova s'haurà de lliurar la vella

Sol·licitud de renovació de la targeta d'aparcament

 

Pèrdua o robatori

En el cas de pèrdua o robatori la documentació a presentar serà la següent:

1. Dues fotografies.
2. Especificar si és titular conductor o titular no conductor. En cas de ser titular conductor, fotocòpia compulsada del permis de conduir, o bé original i fotocòpia. El titular no conductor ha de ser major de 3 anys.
3. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia de totes les pàgines del Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que SÍ supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març.
4. En el cas dels menors d'edat, el representant legal també ha d'aportar original i fotocòpia del DI.
5. Declaració signada manifestant que han perdut la targeta o fotocòpia de la denúncia de la Policia Municipal o dels Mossos d'Esquadra (tant si es tracta d'un robatori, com si es tracta d'una pèrdua).

 

Quina normativa regeix?
 
- Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre – disp.ad.1a, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. (DOGC núm. 3602 publicat el 25/03/2002).
- Recomanació del Consell, de 3 de març de 2008, per la qual s'adapta la Recomanació 98/376/CE sobre la creació d'una targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat. (2008/205/CE) (DOUE núm. L 063 publicat el 07/03/2008).
- Recomanació del Consell de 4 de juny de 1998 sobre la creació d'una targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat. (98/376/CE) (DOUE núm. L 167 publicat el 12/06/1998).
- Accedir a la Seu Electrònica (Ordenances Reguladores): Ordenança sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.


Quin preu té?
       Gratuït.


En quines dates es pot fer?
 
Tot l'any.


Com i on es pot presentar?
 
És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve, PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell
En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:

Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Presencialment a (Consulteu horaris):

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)


- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)


Temps de resposta
 
7 dies un cop l’Equip de Valoració i Orientació (EVO) hagi validat l’informe mèdic.  


Quina documentació es lliura?
 
Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Targeta d'aparcament.
 

Quins serveis intervenen?


- Departament de Serveis Socials
- Equip de Valoració i Orientació (EVO) del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD)


Quin sentit té el silenci?
 
No és aplicable.
Quins recursos podem utilitzar?
 
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.


On es pot trobar més informació?
 
Web de Benestar Social de la Generalitat
Places d'aparcament per a persones amb disminució

 

Descarregar sol·licituds

Autorització de cessió de dades personals
Autorització per sol·licitar dades a organismes oficials

Atorgament de la representació

Informació sobre el reconeixement del grau de la discapacitat

 

 
 

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquesta targeta és facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones que tinguin acreditat el grau de disminució amb mobilitat reduïda o que compleixen altres criteris que donen dret. Hi ha tres modalitats: targeta per a conductor, targeta per a no conductor i targeta per a transport colectiu.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona empadronada al municipi i que acrediti que supera el barem de mobilitat, o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica. Trobareu la versió imprimible a l'apartat "Documents".
2. Volant d'empadronament del titular (ha d'estar empadronat al municipi).
3. Fotocòpia compulsada del document d'identitat de la persona titular, o bé original i fotocòpia del DI.
4. Dues fotografies del titular de la targeta.
5. Especificar si és titular conductor o titular no conductor. En cas de ser titular conductor, fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia del permis de conduir. El titular no conductor ha de ser major de 3 anys.
6. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de totes les pàgines del Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que SÍ supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març.
7. En el cas dels menors d'edat: fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia de la documentació que acrediti la representació legal, en el cas que la persona representant no sigui el pare o la mare.
8. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials".

       SOL.LICITUD DE RENOVACIÓ

1. Sol·licitud específica.
2. Volant d'empadronament del titular (ha d'estar empadronat al municipi).
3. Fotocòpia compulsada del DI del titular, o bé original i fotocòpia.
4. Dues fotografies.
5. Especificar si és titular conductor o titular no conductor. En cas de ser titular conductor, fotocòpia compulsada del permis de conduir, o bé original i fotocòpia . El titular no conductor ha de ser major de 3 anys.
6. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia de totes les pàgines del Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que SÍ supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març.
7. En el cas dels menors d'edat, el representant legal també ha d'aportar original i fotocòpia del DI.
8. Fotocòpia de la targeta vella. Quan es faci entrega de la targeta nova s'haurà de lliurar la vella.
9. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials".

SOL.LICITUD PER PÈRDUA
1. Sol·licitud específica.
2. Volant d'empadronament del titular (ha d'estar empadronat al municipi).
3. Fotocòpia compulsada del DI del titular, o bé original i fotocòpia.
4. Dues fotografies.
5. Especificar si és titular conductor o titular no conductor. En cas de ser titular conductor, fotocòpia compulsada del permis de conduir, o bé original i fotocòpia. El titular no conductor ha de ser major de 3 anys.
6. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia de totes les pàgines del Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que SÍ supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març.
7. En el cas dels menors d'edat, el representant legal també ha d'aportar original i fotocòpia del DI.
8. Declaració signada manifestant que han perdut la targeta o fotocòpia de la denúncia de pèrdua.
9. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials".

SOL·LICITUD DE LA TARGETA D'APARCAMENT DE TRANSPORT COL·LECTIU PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ
1. Sol·licitud específica. Trobareu una versió imprimible a l'apartat "Descarregar sol·licituds".
2. Original i fotocòpia de la documentació del vehicle.
3. Original i fotocòpia del permís de circulació.
4. Original i fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.
5. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials". 

ENTREGA DE TARGETA D'APARCAMENT EN CAS DE DEFUNCIÓ O MODIFICACIÓ DEL BAREM DE MOBILITAT REDUÏDA.

1. Sol·licitud específica. Trobareu una versió imprimible a l'apartat "Descarregar sol·licituds".
2. Entrega de la targeta d'aparcament original.

En el cas de no poder fer entrega de la targeta d'aparcament (per pèrdua o altres circumstàncies), s'haurà d'omplir el document de "Declaració responsable" (consultar l'apartat "Descarregar sol·licituds").

Quina normativa regeix?

- Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. (DOGC núm. 3602 publicat el 25/03/2002)
- Recomanació del Consell, de 3 de març de 2008, per la qual s'adapta la Recomanació 98/376/CE sobre la creació d'una targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat. (2008/205/CE) (DOUE núm. L 063 publicat el 07/03/2008)
- Recomanació del Consell de 4 de juny de 1998 sobre la creació d'una targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat. (98/376/CE) (DOUE núm. L 167 publicat el 12/06/1998)
- Accedir a la Seu Electrònica (Ordenances Reguladores): Ordenança sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

És convenient que la sol·licitud i la documentació es presenti per la Seu Electrònica (amb certificat electrònic, DNI electrònic, Cl@ve PIN24...) accedint a través d'aquest enllaç: https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell

En el cas que no disposi de cap d'aquests sistemes d'identificació (certificat electrònic o DNI electrònic), es podrà treure l'idCat mòbil a través de la mateixa pàgina: Dona'm d'alta a l'idCAT Mòbil.

Una altra possibilitat és enviar-ho per correu postal (ordinari o certificat) a la següent adreça:
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Presencialment a (Consulteu horaris):
- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC)
C. Mar, 3
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)

- Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Targeta d'aparcament.

Quins serveis intervenen?

Departament de Serveis Socials

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Web de Benestar Social de la Generalitat
Places d'aparcament per a persones amb disminució

Observacions

*Les compulses es faran a les dependències del SAC.

Un cop rebi la carta on es notifica que per Junta de Govern Local se li ha aprovat la Targeta d'aparcament per a persones amb disminució, s'ha de passar pel departament de Serveis Socials on li donaran la targeta.

*Requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març: persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0.1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud targeta aparcament individual -Gencat-

Sol·licitud targeta transport col·lectiu -Gencat-

Declaració jurada

Autorització de cessió de dades personals

Sol·licitud d'entrega de targeta d'aparcament

Declaració responsable

 

 

La Corporació Municipal de l’Ajuntament del Vendrell, en sessió ordinària celebrada el dia 25 de març de 2014, va adoptar l’acord d’aprovar reglament del servei de teleassistència domiciliària de l’Ajuntament del Vendrell.

 

Què és i per a què serveix?

És un servei d'atenció personal i immediat que proporciona seguretat i tranquil·litat davant de qualsevol situació d'emergència, rebent l'assistència necessària, durant les 24 h del dia, sense haver de moure's de casa.

Qui ho pot demanar?

Persones grans o discapacitats/des que viuen soles permanentment o durant gran part del dia, o bé que viuen amb altres persones que presenten idèntiques característiques d’edat o discapacitat. S’establirà prioritat en l’adjudicació cap a les persones majors de 80 anys que viuen soles.

Malgrat això, pot haver-hi valoracions dels Serveis Socials municipals que considerin adequat concedir aquest servei a altres situacions de necessitat. Entre aquests col·lectius cal destacar les persones menors de 80 anys amb dependència, en situació de risc per malaltia o discapacitat, i nul·la o insuficient xarxa de suport familiar i/o social.    

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Volant d'empadronament familiar. (el facilita el SAC).
3. Original i fotocòpia del document d'identitat.
4. Original i fotocòpia de justificants d’ingressos de l’usuari i de la unitat familiar
5. Original i fotocòpia de justificant de l'import de la Pensió de l'any en curs de la Seguretat Social. (Es pot sol·licitar a l'Institut Nacional de la Seguretat Social, c/ Camí Reial, 11, Tel.: 977 66 72 20)

Quina normativa regeix?

- Reglament del Servei de Teleassistència domiciliària publicat a eBOP 2014-07214 de 7 de Juliol de 2014.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:
Regidoria de Serveis Socials:
C/ Quarter, 2
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 16
Fax 977 16 64 05

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol•licitud:
1. Es truca a l’interessat o persona de contacte per comunicar que ha estat aprovada la seva sol·licitud i que pot passar pel departament de Serveis Socials a signar el contracte.

Quins serveis intervenen?

Departament de Serveis Socials.

Observacions

- L'adjudicació definitiva del servei quedarà condicionada a les disponibilitats pressupostàries de l'any en curs, a la verificació de la documentació presentada i a la comprovació del compliment de les condicions establertes.
- La presentació d'aquesta sol·licitud suposa l'acceptació incondicional de les normes de funcionament del servei establertes en el Reglament del Servei de Teleassistència domiciliària.

* Requisits:

- Estar empadronat/da i viure al Vendrell.
- Presentar una situació de risc a causa de l’edat avançada, estat de discapacitat o malaltia i aïllament geogràfic o social.
- Tenir telèfon fixe al domicili, així com subministrament elèctric.
- No tenir una malaltia mental greu ni deficiències notòries d’audició o expressió oral que impedeixin la utilització correcta i adequada del Servei.
- Comprometre’s que una persona de confiança o la mateixa policia, que disposin de telèfon, tinguin un joc complet de claus de l’habitatge.
- Sol·licitar l’imprès específic, emplenar-lo i signar-lo degudament.
- Aportar la documentació que sigui requerida

* La persona disposarà d'un medalló còmode i manejable que compta amb un botó que quan s'activa, des de qualsevol lloc de l'habitatge, envia un senyal a la Creu Roja que donarà resposta a qualsevol emergència.

* Per donar de baixa el servei, s'ha de fer una sol·licitud general, indicant-hi el motiu. Passats uns dies, la Creu Roja passarà pel domicili a recollir l'aparell.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de teleassistència

 

 

Què és i per a què serveix?

El Departament de Benestar Social i Família, mitjançant la Direcció General per a la Immigració, emetrà un informe d'adequació de l'habitatge favorable o desfavorable en funció que s'acrediti suficientment la seva idoneïtat per atendre les necessitats del reagrupant i les dels familiars que pretén reagrupar.
L'informe es fomentarà en la documentació que acompanyi la sol·licitud, en l'informe tècnic elaborat per l'ajuntament on la persona reagrupant tingui el seu domicili habitual i, si és el cas, en la informació consultada a altres administració o organismes. Aquest informe s'enviarà a l'Oficina d'Estrangeria i a la persona estrangera sol·licitant per correu certificat a l'adreça que hagi fet constar en el formulari de sol·licitud de l'informe d'adequació de l'habitatge.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que vulgui portar a un familiar directe, pare/mare/fill/a, de l'estranger.
Per al reagrupament familiar d'ascendents ha de tenir una autorització de residència de llarga durada. El reagrupant haurà d'haver obtingut la renovació de la seva autorització de residència inicial o, com a mínim, haver sol·licitat la renovació de la mateixa.

L'estranger que pretengui renovar la seva autorització de residència temporal ha de portar un escrit oficial de la Subdelegació del Govern de Tarragona.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol.licitud general.
2. Original i fotocòpia del passaport vigent complet de la persona sol·licitant.
3. Original i fotocòpia de l'autorització de residència o de residència i treball del reagrupant ja renovada o, si s'escau, conjuntament fotocòpia de l'autorització i fotocòpia de la sol·licitud de renovació de la mateixa.
4. Acreditar una permanència continuada al Vendrell durant un període mínim de sis mesos.
5. Volant d'empadronament familiar (el facilita l'Ajuntament).
6. Plànol de situació de la finca (el facilita l'Ajuntament).
7. Llogaters: Fotocòpia del contracte de lloguer.
8. Propietaris: Fotocòpia de l'escriptura de propietat.
9. Fotocòpia de l'últim rebut de llum i d'aigua.
10. Pagament de la taxa.

Quina normativa regeix?

REIAL DECRET 557/2011, de 20 d'abril pel qual s'aprova el reglament de la Llei orgànica 4/2000, sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social, reformada per la Llei orgànica 2/2009. (BOE núm. 103 publicat el 30/04/2011)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:
Regidoria de Serveis Socials
C/ Quarter, 2
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 16
Fax 977 16 64 05

Temps de resposta

La valoració de l'informe es notificarà a la persona interessada per correu certificat des del Departament de Benestar Social i Família, amb un termini màxim de 30 dies hàbils comptadors des de la data en que la sol·licitud hagi tingut entrada en el registre de la Direcció General per a la Immigració, d'acord amb el que disposa l'article 42.3b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú en relació amb l'article 41.7 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

Quina documentació es lliura?

Al moment, còpia de l'Imprès Oficial INFO1 del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya segellat.

Quins serveis intervenen?

Departament de Serveis Socials

Observacions

L'Ajuntament del Vendrell es posarà en contacte telefònic amb els interessats per determinar el dia i l'hora en que el tècnic passarà a fer la inspecció de la vivenda.
L'informe d'habitatge té una caducitat de 3 mesos.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud d'informe d'adequació de l'habitatge per reagrupament familiar

Sol·licitud general (instància)

 

 

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4

Per a més informació a:

Regidoria  de Serveis Socials

C/ Quarter, 4

43700 El Vendrell

Telèfon 977 16 64 16

Fax 977 16 64 05

©2019 Ajuntament del Vendrell