Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquesta targeta és facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones que presentin mobilitat reduïda a causa d'una malaltia d'extrema gravetat que suposi una reducció substancial de l'esperança de vida. Aquesta targeta serà amb la modalitat de titular no conductor.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona, empadronada al municipi que presenti mobilitat reduïda, encara que no hagi estat dictaminada oficialment, a causa d'una malaltia o patologia d'extrema gravetat que li suposi fefaentment una reducció substancial de l'esperança de vida que es consideri normal per a la seva edat i demés condicions personals, i que raonablement no permeti tramitar en temps la sol·licitud ordinària de la targeta d'aparcament, tal com es refereix el Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre.

Quins documents s'han de presentar?

1. Sol·licitud específica (portar annex a aquesta sol·licitud: Informe per a l'acreditació dels requisits per a la Targeta d'Aparcament Provisional, emplenat pel/per la metge/essa de família dels serveis públics de Salut).
2. Dues fotografies tipus carnet de la persona interessada.
3. Original del document d'identitat de la persona interessada.
4. Original del NIE, en cas que la persona interessada sigui estrangera.
5. Original de la documentació que acrediti la representació legal, si escau.
6. Volant d'empadronament del titular (ha d'estar empadronat al municipi).
7. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials".

* ENTREGA DE TARGETA D'APARCAMENT EN CAS DE DEFUNCIÓ O MODIFICACIÓ DEL BAREM DE MOBILITAT REDUÏDA.
1. Sol·licitud específica.
2. Entrega de la targeta d'aparcament (original).

Quina normativa regeix?

- Reial Decret 1056/2014, de 12 de desembre – disp.ad.1a, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. (DOGC núm. 3602 publicat el 25/03/2002).
- Recomanació del Consell, de 3 de març de 2008, per la qual s'adapta la Recomanació 98/376/CE sobre la creació d'una targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat. (2008/205/CE) (DOUE núm. L 063 publicat el 07/03/2008).
- Recomanació del Consell de 4 de juny de 1998 sobre la creació d'una targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat. (98/376/CE) (DOUE núm. L 167 publicat el 12/06/1998).
- Accedir a la Seu Electrònica (Ordenances Reguladores): Ordenança sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

 

Temps de resposta

7 dies un cop l’Equip de Valoració i Orientació (EVO) hagi validat l’informe mèdic.  

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Targeta d'aparcament.

Quins serveis intervenen?

- Departament de Serveis Socials

- Equip de Valoració i Orientació (EVO) del Centre d’Atenció a Persones amb Discapacitat (CAD)

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Web de Benestar Social de la Generalitat
Places d'aparcament per a persones amb disminució

Observacions

* Les compulses es faran a les dependències del SAC.

Un cop rebi la carta on es notifica que per Junta de Govern Local se li ha  aprovat la Targeta d'aparcament per a persones amb disminució, s'ha de passar pel departament de Serveis Socials on li donaran la targeta.

* Requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març: persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0.1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud targeta aparcament provisional -Gencat-

Sol·licitud targeta aparcament col·lectiu provisional -Gencat-

Autorització de cessió de dades personals

Sol·licitud d'entrega de targeta d'aparcament

Declaració jurada

Declaració responsable

 

 

 

 

Què és i per a què serveix?

Els ciutadans empadronats als barris marítims del municipi poden demanar visita a les treballadores socials de l'Ajuntament del Vendrell. Visiten dos dies a la setmana, dimarts i dimecres, al Centre Cívic de Coma-ruga.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona empadronada als barris marítims del municipi.

Quins documents s’han de presentar?

Trucada al Servei d'Atenció al Ciutadà del Centre Cívic de Coma-ruga o al Departament de Serveis Socials per demanar dia i hora.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Tel.: 977 68 16 96
Fax: 977 68 16 96

Departament de Serveis Socials
C. Quarter, 2.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 16
Fax: 977 16 64 05
De dilluns a divendres de 9.30 h a 14.15 h; dilluns tarda de 16 h a 19 h.

Temps de resposta

Al moment.

Quins serveis intervenen?

Departament de Serveis Socials.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

 

 

Què és i per a què serveix?

L'objecte d'aquesta targeta és facilitar la circulació, l'autonomia personal i la integració social i professional de les persones que tinguin acreditat el grau de disminució amb mobilitat reduïda o que compleixen altres criteris que donen dret. Hi ha tres modalitats: targeta per a conductor, targeta per a no conductor i targeta per a transport colectiu.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona, empadronada al municipi que acrediti que SÍ supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica. Trobareu la versió imprimible a l'apartat "Documents".
2. Volant d'empadronament del titular (ha d'estar empadronat al municipi).
3. Fotocòpia compulsada del document d'identitat de la persona titular, o bé original i fotocòpia del DI.
4. Dues fotografies del titular de la targeta.
5. Especificar si és titular conductor o titular no conductor. En cas de ser titular conductor, fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia del permis de conduir. El titular no conductor ha de ser major de 3 anys.
6. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de totes les pàgines del Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que SÍ supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març.
7. En el cas dels menors d'edat: fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia de la documentació que acrediti la representació legal, en el cas que la persona representant no sigui el pare o la mare.
8. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials".

       SOL.LICITUD DE RENOVACIÓ

1. Sol·licitud específica.
2. Volant d'empadronament del titular (ha d'estar empadronat al municipi).
3. Fotocòpia compulsada del DI del titular, o bé original i fotocòpia.
4. Dues fotografies.
5. Especificar si és titular conductor o titular no conductor. En cas de ser titular conductor, fotocòpia compulsada del permis de conduir, o bé original i fotocòpia . El titular no conductor ha de ser major de 3 anys.
6. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia de totes les pàgines del Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que SÍ supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març.
7. En el cas dels menors d'edat, el representant legal també ha d'aportar original i fotocòpia del DI.
8. Fotocòpia de la targeta vella. Quan es faci entrega de la targeta nova s'haurà de lliurar la vella.
9. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials".

SOL.LICITUD PER PÈRDUA
1. Sol·licitud específica.
2. Volant d'empadronament del titular (ha d'estar empadronat al municipi).
3. Fotocòpia compulsada del DI del titular, o bé original i fotocòpia.
4. Dues fotografies.
5. Especificar si és titular conductor o titular no conductor. En cas de ser titular conductor, fotocòpia compulsada del permis de conduir, o bé original i fotocòpia. El titular no conductor ha de ser major de 3 anys.
6. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia de totes les pàgines del Certificat del Servei de Valoració i Orientació que acrediti que SÍ supera el barem de mobilitat o que compleix el requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març.
7. En el cas dels menors d'edat, el representant legal també ha d'aportar original i fotocòpia del DI.
8. Declaració signada manifestant que han perdut la targeta o fotocòpia de la denúncia de pèrdua.
9. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials".

SOL·LICITUD DE LA TARGETA D'APARCAMENT DE TRANSPORT COL·LECTIU PER A PERSONES AMB DISMINUCIÓ
1. Sol·licitud específica. Trobareu una versió imprimible a l'apartat "Descarregar sol·licituds".
2. Original i fotocòpia de la documentació del vehicle.
3. Original i fotocòpia del permís de circulació.
4. Original i fotocòpia de la fitxa tècnica del vehicle.
5. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials". 

ENTREGA DE TARGETA D'APARCAMENT EN CAS DE DEFUNCIÓ O MODIFICACIÓ DEL BAREM DE MOBILITAT REDUÏDA.

1. Sol·licitud específica. Trobareu una versió imprimible a l'apartat "Descarregar sol·licituds".
2. Entrega de la targeta d'aparcament original.

En el cas de no poder fer entrega de la targeta d'aparcament (per pèrdua o altres circumstàncies), s'haurà d'omplir el document de "Declaració responsable" (consultar l'apartat "Descarregar sol·licituds").

Quina normativa regeix?

- Decret 97/2002, de 5 de març, sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda. (DOGC núm. 3602 publicat el 25/03/2002)
- Recomanació del Consell, de 3 de març de 2008, per la qual s'adapta la Recomanació 98/376/CE sobre la creació d'una targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat. (2008/205/CE) (DOUE núm. L 063 publicat el 07/03/2008)
- Recomanació del Consell de 4 de juny de 1998 sobre la creació d'una targeta d'estacionament per a persones amb discapacitat. (98/376/CE) (DOUE núm. L 167 publicat el 12/06/1998)
- Accedir a la Seu Electrònica (Ordenances Reguladores): Ordenança sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Quin preu té?

Gratuït

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

  Per correu postal (ordinari o certificat):
  Ajuntament del Vendrell
  Pl. Vella, 1
  43700 El Vendrell

  Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

1 mes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Targeta d'aparcament.

Quins serveis intervenen?

Departament de Serveis Socials

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Web de Benestar Social de la Generalitat
Places d'aparcament per a persones amb disminució

Observacions

*Les compulses es faran a les dependències del SAC.

Un cop rebi la carta on es notifica que per Junta de Govern Local se li ha aprovat la Targeta d'aparcament per a persones amb disminució, s'ha de passar pel departament de Serveis Socials on li donaran la targeta.

*Requisit a què es refereix l'article 3.3 del Decret 97/2002, de 5 de març: persones que tinguin una agudesa visual bilateral igual o inferior a 0.1 amb correcció, o una reducció concèntrica del camp visual igual o menor a 10 graus.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud targeta aparcament individual -Gencat-

Sol·licitud targeta transport col·lectiu -Gencat-

Declaració jurada

Autorització de cessió de dades personals

Sol·licitud d'entrega de targeta d'aparcament

Declaració responsable

 

 

Què és i per a què serveix?

La mediació familiar és un recurs al servei del ciutadà per afavorir una gestió constructiva del conflicte. La mediació ajuda a les famílies a resoldre pacíficament els seus conflictes, fins i tot abans d'iniciar el procés judicial. El benestar dels fills requereix decidir moltes coses en comú. La mediació ajuda a fer possible aquest diàleg en benefici dels fills.L'Ajuntament del Vendrell, a través de la Regidoria de Serveis Socials ha signat un conveni de col•laboració amb el Centre de Mediació Familiar de Catalunya, adscrit a la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques.
La Regidoria de Serveis Socials informa, orienta i assessora sobre aquest servei, a la vegada que recull les sol•licituds de les famílies o persones que demanen aquest servei per enviar-les al Centre de Mediació Familiar de Catalunya. Aquest centre té un registre de persones mediadores integrat per professionals acreditats i preparats per atendre les mediacions familiars públiques del Vendrell.

Qui ho pot demanar?

Poden sol•licitar-la persones unides en matrimoni, les que constitueixen una unió estable de parella i les que, sense ser-ho, tenen fills en comú, i també les persones en conflicte per raó d'aliments o d'institucions tutelars.

Quina normativa regeix?

Llei 15/2009, de 22 de juliol, de mediació en l'àmbit del dret privat

Com i on es pot presentar?

Departament de Serveis Socials
C. Quarter, 2.
43700 El Vendrell
Tel.: 977 16 64 16
Fax: 977 16 64 05
De dilluns a divendres de 9.30 h a 14.15 h; dilluns tarda de 16 a 19 h.

Quins serveis intervenen?

Regidoria de Serveis Socials

On es pot trobar més informació?

Centre de Mediació de Dret Privat de Catalunya
C. Pau Claris, 158, 4a planta
08009 Barcelona

Grup Mediació Familiar

Lloc web del Centre de Mediació Familiar

Descarregar sol·licituds

Tríptic Mediació Familiar

 

 

Què és i per a què serveix?

És un títol oficial que acredita la condició de família nombrosa i dóna dret a diferents beneficis i avantatges davant d'institucions, entitats, establiments comercials, etc.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol família que tingui tres fills o més.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
Es pot trobar a http://www10.gencat.net/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp, a l'apartat de Benestar Social, Societat i Família. Cal introduir en el cercador el tràmit "Sol·licitud del títol de família nombrosa" i indicar "fer sol·licitud". Un cop a dins anar a documents.

Quina normativa regeix?

Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses.

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Oficina de Benestar i Família de la Generalitat
Casal Cívic del Vendrell
C/ General Prim, 12
Telèfon 977 66 75 26
Fax 977 66 73 10

Horari:
- de dilluns a divendres de 9 h a 14 h.

Temps de resposta

Indeterminat.

Quins serveis intervenen?

Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya.

Quin sentit té el silenci?

Silenci positiu.

On es pot trobar més informació?

Bonificació de l'IBI a les famílies nombroses

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell