Què és i per a què serveix?

L'Ajuntament del Vendrell habilita places d'aparcament per a persones amb disminució arreu del municipi.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que tingui la targeta d'aparcament per a persones amb disminució, modalitat conductor, i que estigui empadronat o treballi al municipi. Si la modalitat és no conductor, ha de ser menor de 18 anys i si és més gran ha de tenir un grau de disminució igual o superior al 65 %.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica.
2. Original i còpia del DI.
3. Croquis de situació de la zona on es demana la plaça d'aparcament (el facilita el SAC).
4. Original i fotocòpia del certificat de disminució expedit per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials que acrediti el grau de disminució i la superació del bàrem de mobilitat.
5. Fotocòpia de la Targeta d'aparcament per a persones amb disminució.
6. Volant d'empadronament si resideix al Vendrell (el facilita el SAC), o justificant del lloc de treball si no resideix al Vendrell però hi treballa.
7. Signar el document d'"Autorització de cessió de dades personals als Serveis Socials".

Quina normativa regeix?

- Decret 97/2002 de 5 de març de la Generalitat de Catalunya.
- Ordenança sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Quin preu té?

És un servei gratuït.
L'Ajuntament assumeix el cost de la senyalització horitzontal i vertical.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

4 mesos.

Quina documentació es lliura?

1.  Còpia segellada de la sol·licitud.

Quin sentit té el silenci?

És negatiu.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.

On es pot trobar més informació?

Targeta d'aparcament de vehicles per a persones amb mobilitat reduïda

- Decret 97/2002 de 5 de març de la Generalitat de Catalunya.

- Ordenança sobre la targeta d'aparcament per a persones amb disminució i altres mesures adreçades a facilitar el desplaçament de les persones amb mobilitat reduïda.

Observacions

- Les zones d'aparcament per disminuïts s'atorguen en funció de la manca d'aquest tipus de places d'aparcament que hi ha a la zona i les pot utilitzar qualsevol disminuït.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud de plaça d'aparcament per a persones amb disminució

Autorització de cessió de dades personals