Què és i per a què serveix?

Permís que dóna l'Ajuntament del Vendrell per tallar i/o ocupar part de la via pública per un termini major de 72 hores.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud específica indicant la data d'inici i la durada prevista de l'ocupació.
2. Document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Plànol d'emplaçament.
4. Croquis acotat signat pel tècnic competent amb les dimensions que es pretenen ocupar especificant l'amplada, la llargada i la superfície.
5. Fotocòpia del permís d'obres.

Un cop finalitzada l'ocupació s'hauran de cobrar les taxes segons la liquidació que faciliti el servei de Gestió Tributària.

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

 Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

3 setmanes

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud

En resoldre's la sol·licitud:
1. Acord de la Junta de Govern Local
2. Carta amb les condicions particulars
3. Comprovant de pagament de l'ocupació

Quins serveis intervenen?

Departament de Via Pública
Servei de Gestió Tributària

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Ocupació de via pública: fins a 72 hores

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud ocupació via pública (superior a 72 hores)

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell