Què és i per a què serveix?

A la costa del municipi del Vendrell hi ha 11 zones (a la sorra) on es poden deixar les embarcacions avarades. Per poder fer ús d'aquestes zones, s'ha de demanar permís a l'Ajuntament del Vendrell.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud.
2. Fotocòpia del document acreditatiu de la propietat de l'embarcació.
3. Fotocòpia de l'últim rebut pagat de l'assegurança de l'embarcació (si al rebut no surten les dades de l'embarcació caldrà adjuntar fotocòpia de la pòlissa).

Quina normativa regeix?

- Llei 28/1988, de 28 de juliol, de costes.
- Reial decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
- Decret 55/1992, de 10 de febrer, pel qual s'atribueixen competències al Departament de Política Territorial i Obres Públiques en la zona de servitud de protecció de la Llei de costes.
- Pla d'usos de les platges del Municipi.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Consultar - Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

En quines dates es pot fer?

Des de l'1 de maig al 30 de setembre (a l'hivern s'han de retirar les embarcacions)

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Al moment

Quina documentació es lliura?

1. Rebut

Quins serveis intervenen?

Servei d'Atenció al Ciutadà
Departament de Platges

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Observacions

- És imprescindible disposar de la documentació de l'embarcació.

- Si no es compleixen tots els requisits anteriors l'Ajuntament podrà denegar l'ús d'avarada.

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell