Què és i per a què serveix?

Aquest tràmit correspon a quan es fa la sol·licitud per primera vegada. Permís que dóna l'Ajuntament als bars de la zona marítimoterrestre per posar tarimes.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol titular de llicència de bar de la zona maritimoterrestre

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud a nom del titular del bar.
2. Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona sol·licitant.
4. Plànol acotat de la tarima, que no pot superar en cap moment els 20 m2 de superfície total.

Quina normativa regeix?

- Llei 28/1988, de 28 de juliol, de costes.
- Reial Decret 1471/1989, d'1 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament general per al desenvolupament i execució de la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de costes.
- Decret 55/1992, de 10 de febrer, pel qual s’atribueixen competències a la Direcció General de Ports, Aeroports i Costes en la zona de servitud de protecció de la Llei de costes.
- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

L’import el fixa el Ministeri de Medi Ambient, el qual comunica aquest import a l’Ajuntament del Vendrell.

En els casos d’instal•lacions que es pretenguin ubicar sobre el passeig Marítim, els interessats hauran de disposar de l’autorització corresponent —per als supòsits d’usos especials— o d’una concessió —quan es pretengui fer obres o instal•lacions no desmuntables cada període, per als usos privatius del domini públic maritimoterrestre. En aquests casos, haurà de satisfer el cànon que fixi l’Administració competent (Ministeri de Medi Ambient) per metre quadrat, segons la superfície total ocupada.

En quines dates es pot fer?

De setembre fins el 31 de gener de l'any següent.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 / 010
Fax 977 66 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet:  www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Depèn del Ministeri de Medi Ambient.

Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. Resolució de la Junta de Govern Local.

Quins serveis intervenen?

Departament de Secretaria
Servei de Gestió Tributària

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general (instància)

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell