Què és i per a què serveix?

El Registre municipal voluntari de parelles estables de l'ajuntament del Vendrell té per finalitat la inscripció de les parelles que convisquin en una comunitat de vida anàloga a la matrimonial, al Vendrell, amb l’objectiu d’assegurar la protecció social, econòmica i jurídica d’aquestes parelles.

Qui ho pot demanar?

Totes les parelles que constin inscrites al mateix domicili del Vendrell i que compleixin, almenys, un dels següents requisits

1.- Empadronament durant 2 anys consecutius al mateix domicilli.
2.- Escriptura pública (notari) o acta notarial (original i fotocòpia).
3.- Tenir un fill en comú (llibre de família, originial i fotocòpia)

Quins documents s’han de presentar?

- Els sol·licitants han de ser majors d'edat i han d'estar empadronats al Vendrell al mateix domicili.
- Original i còpia del DI dels sol·licitants.

Quina normativa regeix?

- El registre de parelles de fet es va aprovar per la Corporació Municipal el dia 9 d'octubre de 1996.
- Ordre JUS/44/2017, de 28 de març, per la qual s'aprova el Reglament del Registre de parelles estables de Catalunya.
- Decret llei 3/2015, de 6 d'octubre, de modificació de la Llei 25/2010, de 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relativa a la creació del Registre de parelles estables.
- Articles 234-1 a 234-14 de la Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família.

Quin preu té?

És un servei gratuït

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment a:

 * Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, baixos L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

Horari:
*Hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny):

Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.
Tardes: dilluns de 17 a 19 h.
*Estiu (del 16 de juny al 31 d'agost):
De dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.

* Servei d'Atenció al Ciutadà a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
Fax 977 68 03 51
De dilluns a divendres de 8 h a 14,45 h

* Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya
Registre de parelles estables de Catalunya

Temps de resposta

10 dies.

Quina documentació es lliura?

Full de la inclusió al llibre de registre de parelles de fet, una vegada diligenciat.

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

Certificat de registre de parelles de fet de l'Ajuntament
Baixa del registre de parelles de fet de l'Ajuntament

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell