Sol·licitud subvencions culturals

Què és i per a què serveix?

La Regidoria de Cultura de l’Ajuntament del Vendrell destina una partida pressupostària a concedir subvencions destinades a finançar projectes/activitats que tinguin com a objectiu:
a. Afavorir programes d’activitats culturals a la ciutat.
b. Potenciar activitats de recuperació i difusió del patrimoni cultural, tradicional i popular.
c. Donar suport a les propostes que complementin els projectes i activitats dutes a terme des de l’Administració i/o que, a més, es puguin cogestionar conjuntament.
d. Donar suport als programes i activitats que siguin d’interès per als ciutadans i ciutadanes, tant des d’una perspectiva de barri com des d’una perspectiva global de la població.
e. Activitats d’animació sociocultural.
f. Foment de la vida associativa i la participació.

Qui ho pot demanar?

Podran acollir-se a aquestes bases les entitats culturals del Vendrell, sense ànim de lucre, inscrites en el Registre Municipal d’Entitats, sempre que realitzin programes i activitats de promoció i difusió cultural o festes populars relatives a l’exercici en curs.

Quins documents s’han de presentar?

PER SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ:

1. Sol·licitud de subvenció, d’acord amb el model normalitzat
2. Declaració responsable, d’acord amb el model normalitzat
3. Memòria de l’activitat i pressupost previst pel qual es demana subvenció, d’acord amb el model normalitzat
4. Dades bancàries del compte en el qual, si s’atorga la subvenció, es podrà transferir l’import de la subvenció, d’acord amb el model normalitzat.

PER ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ:

1. Declaració d'acceptació de subvenció, d'acord amb el model normalitzat

PER JUSTIFICAR LA SUBVENCIÓ:

1. Memòria del projecte/activitat realitzat/da i memòria econòmica, d’acord amb el model normalitzat.
2. Els documents justificatius originals i fotocòpies de la despesa per un import igual al cost total de l’activitat.

Quina normativa regeix?

Bases generals per a la concessió de subvencions cultural de l’Ajuntament del Vendrell

Convocatòria subvencions culturals 2018

Quin preu té?

Gratuït.

En quines dates es pot fer?

La Junta de Govern de l’Ajuntament del Vendrell aprovarà la convocatòria i es publicarà a la Base de Dades Nacional de subvencions (BDNS), regulada per l’article 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, al taulell d’anuncis de la corporació i al Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT) i s’inserirà una referència d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

A partir de l’endemà de la publicació dels corresponents anuncis hi haurà 30 dies naturals per presentar les sol·licituds i documentació corresponent.

Com i on es pot presentar?

La documentació relativa a la sol·licitud de subvencions culturals s’ha de presentar degudament emplenada i signada per l’interessat/da o pel representant legal de l’entitat al Registre General de l’Ajuntament del Vendrell:

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta?

S’examinaran conjuntament, en un sol procediment, totes les sol·licituds presentades dins del termini establert. Es resoldrà en un únic acte administratiu.
El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, de dos mesos, a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds i sempre condicionat a la correcta justificació de la subvenció concedida l’any anterior si s’escau.

Quins serveis intervenen?

Regidoria de Cultura.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

On es pot trobar més informació?

www.elvendrell.net

 

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell