Què és i per a què serveix?

La bonificació és la reducció de l'import de la quota de l'impost, en aquest cas, de l'impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.
Es concedirà una bonificació a la quota de l’Impost, en les transmissions de terrenys, i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin a l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, sempre i quan hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció d'aquest.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà, hereu d'un bé immoble, que compleixi els requisits necessaris per poder obtenir la bonificació. Veure observacions.

Quins documents s’han de presentar?

1. Sol·licitud general
2. Original i fotocòpia del document d'identitat de la persona sol·licitant.
3. Volant de defunció del difunt transmitent.
4. Volant d'empadronament de l'hereu adquirent.
5. Original i fotocòpia del document que origina la transmissió de l'immoble (escriptura...)

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

quines dates es pot fer?

En el moment en que es declara la transmissió a l'Ajuntament.

Com i on es pot presentar?

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79
Consulteu horaris

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96
De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

 Quina documentació es lliura?

Al moment:
1. Còpia segellada de la sol·licitud.

En resoldre's la sol·licitud:
1. La carta de pagament de la plus vàlua ja els arribarà bonificada.

Quins serveis intervenen?

Servei de Gestió Tributària.

Quin sentit té el silenci?

Silenci negatiu

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat la resolució.
Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.

On es pot trobar més informació?

Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plus vàlua): informació general
Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (plus vàlua): exempcions

Observacions

* Caldrà adjuntar a la sol·licitud de bonificació la documentació que ho justifiqui, dins del termini establert per a presentar l’autoliquidació o declaració:
a) Quan es tracti d'actes "inter vivos", el termini serà de trenta dies hàbils.
b) Quan es tracti d'actes per causa de mort, el termini serà de sis mesos, prorrogables fins a un any a sol·licitud del subjecte passiu.

Es concedirà una bonificació entre el 50 i el 90 per cent de la quota de l’impost en les transmissions de terrenys i en la transmissió o constitució de drets reals de gaudiment limitatiu del domini que afectin l'habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu per causa de mort a favor dels seus descendents de primer grau i adoptats, els cònjuges i els seus ascendents de primer grau i adoptants, sempre que hagin conviscut amb el causant durant els dos anys anteriors a la defunció
d'aquest. La convivència s’acreditarà mitjançant inscripció en el Padró Municipal d’Habitants.

El percentatge de bonificació a aplicar en funció del valor cadastral de l’habitatge habitual tramès és el següent:
- Fins a 75.000€: 90%
- De 75.001€ a 100.000€: 75
- Més de 100.000€: 50%
El concepte d’habitatge habitual serà el definit segons la normativa de l'impost sobre la renda de les persones físiques.

* En qualsevol cas, per tenir dret a l'esmentada bonificació caldrà que l'adquirent mantingui la propietat o el dret real de gaudiment sobre l'immoble durant els tres anys següents a la mort del causant, llevat que l'adquirent mori dintre d'aquest termini.

* El no-compliment d'aquest requisit determinarà que el subjecte passiu hagi de satisfer la part de l'impost que hagués deixat d'ingressar com a conseqüència de la bonificació practicada i els interessos de demora, en el termini d'un mes a partir de la transmissió de l'immoble, presentant a l'efecte la corresponent autoliquidació.

Descarregar sol·licituds

Sol·licitud general