Què és i per a què serveix?

L'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres es fa efectiu al moment de recollir la llicència d'obres concedida.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà que tingui sol·licitada una llicència d'obres i compleixi algun dels requisits per optar a la bonificació o exempció.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original i fotocòpia de la carta notificadora de la concessió de la llicència d'obres.
2. Sol·licitud general

Quina normativa regeix?

- Accediu a la Seu Electrònica (Ordenances Fiscals)

Quin preu té?

Veure exempcions i bonificacions a observacions.

En quines dates es pot fer?

Tot l'any

Com i on es pot presentar?

Consulteu horaris

Personalment a:

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC)
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell
Telèfon 977 16 64 00 (Centraleta Ajuntament)
Telèfon 010 (SAC)
Fax 977 16 11 79

Servei d'Atenció al Ciutadà (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 977 68 16 96

Per correu postal (ordinari o certificat):
Ajuntament del Vendrell
Pl. Vella, 1
43700 El Vendrell

Accés electrònic a través d'Internet: www.seu.elvendrell.cat (requereix autenticació)

Temps de resposta

Al recollir la llicència.

Quins serveis intervenen?

Servei de Gestió Tributària.
Servei d'Obres.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona.
Recurs de reposició davant l'òrgan de govern que ha dictat la resolució.

On es pot trobar més informació?

Llicència d'obres menors: arranjament de façanes d'edificis

Observacions

* Exempcions:
Restaran exempts de pagament d’aquesta exacció, però no de l'obligació de sol·licitar l'oportuna llicència:

Està exempta de pagament de l'impost la realització de qualsevol construcció, instal·lació o obra de la qual sigui propietari l'Estat, les Comunitats Autònomes o les Entitats Locals que, estant subjectes a l'Impost, vagin a ser directament destinades a carreteres, ferrocarrils, ports, aeroports, obres hidràuliques, sanejament de poblacions i de les seves aigües residuals, tot i que la seva gestió es porti a terme per Organismes Autònoms, i tant si es tracta d'obres d'inversió nova com de conservació.

Bonificacions:

1. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del corresponent acord, es bonificarà el 95% de la quota de l’impost en les obres que es realitzin per al manteniment o reforma de façanes.
Als efectes de l’aplicació d’aquesta bonificació, caldrà que prèviament s’hagi adoptat per majoria simple del Ple de la corporació el corresponent acord de bonificació individualitzada.

2. Podran gaudir d'una bonificació des del 25% fins al 95% de la quota les obres que tinguin per objecte la realització de construccions o instal.lacions declarades d'especial interès o utilitat municipal, perquè hi concorren circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment del treball.
Als efectes de l'aplicació d'aquesta bonificació, caldrà que prèviament s'hagi adoptat per majoria simple del Ple de la corporació el corresponent acord de bonificació individualitzada

3. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del corresponent acord del Ple, es bonificarà el 95% de la quota d’aquest impost per l’execució d’obres de construcció d’habitatges de protecció oficial en règim de promoció pública, ja es destinin a lloguer o a venda (casos destinats a compradors amb ingressos no superiors al 2’5 vegades del SMI). En el present cas, l’import satisfet en concepte de taxa per l’atorgament de la llicència urbanística es deduirà de la quota bonificada de l’impost que resulti a satisfer fins el límit de deducció que la quota a ingressar permeti.
També es bonificarà el 95% de la quota d’aquest impost per l’execució d’obres de construcció d’habitatges de protecció oficial en el règim de protecció pública destinats a lloguer.

4. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del corresponent acord del Ple, es bonificarà el 95% de la quota d’aquest impost per l’execució de noves edificacions, primers establiments o grans reformes d’immobles dels que sigui propietari l’Estat, la Comunitat Autònoma o les entitats locals que estiguin destinades a:

1) centres educatius o d’ensenyament, ja sigui obligatori o no
2) centres geriàtrics o d’atenció a la tercera edat;
3) centres sanitaris o socio-sanitaris
4) centres d’atenció primària i especialitzada que composen la xarxa bàsica de serveis socials de responsabilitat pública.

No s’entendrà que l’immoble és de titularitat pública als efectes del punt anterior, si aquest esdevingués públic una vegada finalitzat el termini de concessió o de gestió del servei.
Aquesta bonificació s’aplicarà, encara que la gestió del servei es dugui a terme de manera directa o indirecta. S’exceptua de l’obligació de titularitat pública de l’immoble establerta a l’apartat anterior quan es tracti d’executar obres bonificables que afectin immobles integrats o que s’integrin a la Xarxa Hospitalària d’Utilitat Pública (XHUP).
En cas que en la contractació de l’obra o instal·lació l’administració contractant, o ens gestor per compte d’aquesta, estableixi l’obligació del contractista de suportar l’impost no serà d’aplicació la bonificació.
No s’aplicarà tampoc la bonificació quan l’ens gestor rebi com a remuneració a la seva actuació l’import destinat a la construcció del centre o servei que passa a ser de titularitat pública o a integrar-se a la XHUP.
Si les obres o construccions indicades fossin propietat d’entitats diferents a les esmentades anteriorment, però sense ànim de lucre, i es destinessin a finalitats idèntiques, només s’aplicarà una bonificació del 30% sempre que s’acrediti l’existència d’un concert o conveni amb una administració pública que garanteixi
una reserva de places a favor de les persones que determinin les
administracions gestores del servei, concert que haurà de durar com a mínim 4 anys des de la posada en funcionament del centre.
L’import satisfet en concepte de taxa per l’atorgament de la llicència urbanística en els supòsits en què s’apliqui una bonificació del 95% en l’ICIO, es deduirà de la quota bonificada de l’impost que resulti a satisfer fins al límit de deducció que
la quota que s’ha d’ingressar permeti.

5. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del corresponent acord, es bonificarà en un 5% de la quota de l’impost de l’ICIO sempre que s’acrediti que l'obra a executar comprèn algun dels supòsit següents:

• Instal·lacions separatives per a l’aprofitament de l’aigua de pluja de cobertes i espais exteriors amb sistema d’emmagatzematge que es connecti al sistema de reg o de reutilització de l’aigua o bé sistema per a la reutilització d'aigües grises.
En cap cas, la suma de bonificacions en l’impost podrà depassar el límit màxim del 95%.

6. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del corresponent acord, es bonificarà en base al percentatge que s’indica l’impost de l’ICIO, quan es pretengui la gran rehabilitació d’immobles inclosos en el precatàleg o que hagin estat catalogats pel corresponent Pla Especial de Conservació i Protecció del Patrimoni Històric - Artístic o mitjançant expedient individual

- Immoble precatalogats 10%

7. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del corresponent acord, es bonificarà el 95% de la quota d’aquest impost a persones amb discapacitació de més del 50% per l’execució d’obres o instal·lacions, l’objecte de les quals sigui l’adequació d’immobles que hagin de constituir residència habitual, i en concret:

a) una reforma de l’interior de la residència, com adaptacions de la cambra higiènica, ampliació de portes, canvi d’algun envà;
b) una modificació dels elements comuns de l’edifici que serveixin de pas necessari entre la finca urbana i la via pública, com escales, ascensors, passadissos, portals o qualsevol altre element arquitectònic;
c) aquelles adaptacions necessàries per a l’aplicació de dispositius electrònics que serveixin per superar barreres de comunicació sensorial o de promoció de la seva seguretat.
Serà necessari per a l’aplicació d’aquest benefici que l’immoble sigui propietat o estigui arrendat a una persona amb discapacitat o bé pertanyi pel mateix títol a progenitors, tutors, ascendents, descendents, adoptants o cònjuges de persones que tinguin la consideració legal de minusvàlid i hauran de destinar-se a residència habitual de les esmentades persones.

8. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del corresponent acord, es bonificarà el 95 % de la quota d’aquest impost en l’execució d’obres i instal·lacions per a l’establiment d’ascensors en edificis de tres o més plantes que no disposin d’ascensor.

9. En els supòsits indicats, fins al moment en què s'efectuï la comprovació d'haver-se executat l'obra de les condicions que han donat lloc a l'establiment del benefici, la declaració d'aquest tindrà caràcter provisional i revocable sense dret a indemnització. Per tant, caldrà, fins a aquesta comprovació, en els supòsits previstos als apartats 4, segon paràgraf, 6, 7 i 9, la presentació d'un aval efectuat per entitat de crèdit o caució que garanteixi la part de l'import de la quota que es pretén que es bonifiqui o bé procedir al pagament de la quota íntegra sense menyscapte de retornar la part de la quota que es pot bonificar quan s'hagi efectuat la comprovació esmentada. L'atorgament de la bonificació, amb la corresponent comprovació, no donarà lloc (en cas d'haver-se presentat aval o haver-se fet efectiva la part que es pot bonificar) al reintegrament de les despeses que l'aval hagi comportat o d'interessos sobre la quantitat ingressada i posteriorment bonificada.
Aquestes bonificacions s'estableixen atenent l'especial interès o utilitat municipal que concorre en aquestes obres i instal·lacions, sempre que es donin tots i cadascun dels requisits previstos, i es requereix per a la seva aplicació la corresponent declaració municipal que constatarà la concurrència en el cas concret dels extrems exigits.

10. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del corresponent acord, es bonificarà el 95 % de la quota d’aquest impost per les obres de nova construcció de habitatges unifamiliars i aquelles consistents en la rehabilitació d’habitatges unifamiliars en el nucli antic, incloses les que es realitzen per l’enderroc de la construcció existent. La delimitació del nucli antic roman en el plànol que s’adjunta i que s’integra a tots els efectes com a part normativa.

11. Prèvia sol·licitud de l’obligat al pagament i l’adopció del corresponent acord, es bonificarà el 95% de la quota d’aquest impost en les construccions i obres que realitzin directament els titulars de locals de negoci a l’objecte d’eliminar barreres
arquitectòniques, a fi de facilitar l’entrada i sortida a les persones amb discapacitats físiques.

 

 

Consulteu horaris

©2019 Ajuntament del Vendrell