Punt 1

 1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.


Punt 2

 1. Assabentament de decrets de l'alcaldia.


Punt 3

 1. Assabentament de decrets de l'alcaldia relatius a : - Delegar en la regidora delegada d'urbanisme senyora Núria Rovira Costas, la facultat de resoldre actes administratius que afectin a tercers, en els expedients d'actes sotmesos a comunicació prèvia d'obres menors. - Delegar en la regidora delegada d'Activitats Econòmiques Senyora Maria del Mar Negro Lorenzo, la facultat de resoldre actes administratius referents a les autoritzacions d'ocupació de la via pública amb terrasses d'establiments. - Delegar a la Junta de Govern Local, els nomenaments del personal eventual. - Nomenar tinent d'Alcalde a la Regidora senyora Bàrbara María Peris Selles. - Aprovar la nova configuració de la Junta de Govern Local. - Nomenar els membres de les Comissions Informatives dels grups municipals AVP-FIC i Junts pel Vendrell.


Punt 4

 1. Donar compte de la nova constitució del grup municipal Junts pel Vendrell.


Punt 5

 1. Donar compte de la nova composició del grup municipal AVP-FIC.


Punt 6

 1. Nomenar a la senyora Bàrbara M. Peris Selles com a representant del grup municipal AVP-FIC en els Organismes dels que l'Ajuntament és part integrant.


Punt 7

 1. Modificació del nombre de regidors que exerceixen el seu càrrec en règim de dedicació exclusiva.


Punt 8

 1. Ratificar els acords presos pel Ple del Consell Comarcal del Baix Penedès sobre la incorporació dels annexos 2 i 3 al conveni únic referents al servei de recollida porta a porta comercial i al servei de lloguer de camions.


Punt 9

 1. Aprovació inicial de la modificació de l'article 29 del ROM.


Punt 10

 1. Aprovació inicial del Reglament de formació intern del personal al servei de l'Ajuntament del Vendrell i dels seus Organismes Autònoms.


Punt 11

 1. Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 02P/2019.


Punt 12

 1. Aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals.


Punt 13

 1. Aprovació de les dues festes locals del municipi del Vendrell per a l'any 2020.


Punt 14

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per la modificació de diverses ordenances fiscals, impostos i taxes per l'any 2020.


Punt 15

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per garantir la qualitat de l'aire que respirem i protegir la salut de les persones i el medi ambient.


Punt 16

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a la implantació d'un punt de recàrrega elèctrica ràpida de vehicles als nuclis marítims.


Punt 17

 1. Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal de millorar el drenatge de les aigües pluvials que afecten al Passeig Marítim del barri de Sant Salvador.


Punt 18

 1. Moció presentada pel grup municipal del Partit Socialista de Catalunya en defensa de la pagesia i per un preu digne del raïm i el vi.


Punt 19

19.Moció presentada per l'equip de govern per la convivència i el diàleg com a úniques solucions al conflicte català.


Punt 20

 1. Moció presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell en resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret d'autodeterminació.


Punt 21

 1. Moció presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per demanar la retirada del Pla Director Urbanístic de l'activitat econòmica Sant Marçal-Cal Vives.


Punt 22

 1. Precs i preguntes

Punt 1

 1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.

Punt 2

 1. Assabentament de decrets de l'Alcaldia.

Punt 3

 1. Ratificar l'acord de la Junta General del Consorci Universitari del Baix Penedès, de data 20 de novembre de 2019, de dissolució i liquidació d'aquest ens.

Punt 4

 1. Designar membres en el Consell Municipal per la Convivència i el Civisme a proposta dels grups municipals de C's, Podem i AVP-FIC.

Punt 5

 1. Adhesió a la declaració de Sant Fructuós de Bages, Agenda 2030.

Punt 6

 1. Adhesió a l'acord de la Xarxa d'Habitatges d’Inserció Social.

Punt 7

 1. Aprovar i abonar l'expedient de reconeixement de crèdit 2019/4 de l'Ajuntament.

Punt 8

 1. Modificació de préstecs a amortitzar per aplicació del romanent de tresoreria de 2018.

Punt 9

 1. Aprovar el Codi de Conducta i Bon Govern.

Punt 10

 1. Acordar l'abonament del 0,30% de la massa salarial corresponents als exercicis 2018 i 2019 al personal de l'Ajuntament i dels seus Organismes Autònoms.

Punt 11

 1. Acordar l'abonament de les gratificacions per serveis extraordinaris per part dels treballadors de la policia local d'aquest Ajuntament.

Punt 12

 1. Aprovar el canvi de tram i disposar el corresponent abonament de divers personal de l'Ajuntament del Vendrell.

Punt 13

 1. Modificar l'acord de Ple de la Corporació de data 25 de novembre, en relació al canvi de tram i corresponent abonament de divers personal de la Residència.

Punt 14

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per conèixer la situació del Teatre Brisamar i les possibles alternatives a la seva rehabilitació.

Punt 15

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a impulsar un pla local de seguretat viària 2020-2025.

Punt 16

 1. Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal de redactar el projecte del pont sobre la riera de la Bisbal.

Punt 17

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal de procedir a la neteja del monument als Castellers i a fer l'arranjament que es consideri necessari a l'arbrat que l'envolta.

Punt 18

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell d'impuls per la commemoració del 115 aniversari del naixement de Josep Cañas a traves de la declaració "2020 l'any de Josep Cañas".

Punt 19

 1. Moció presentada pels grups municipals de Som Poble-ERC-AM, Junts pel Vendrell, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell en suport a la petició d'amnistia internacional, de llibertat immediata per en Jordi Sánchez i Jordi Cuixart.

Punt 20

 1. Moció presentada pel grup municipal de Som Poble ERC-AM per promoure la solidaritat amb el poble sahrauí i la visibilització del conflicte.

Punt 21

 1. Precs i preguntes.

Punt 1

 1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.


Punt 2

 1. Assabentament d decrets de l'alcaldia.


Punt 3

 1. Donar compte dels Decrets de l'Alcaldia assenyalats amb els núm. 1548 i 1761, de dates 27 de setembre i 21 d'octubre de 2019, respectivament, relatius al règim de dedicació de la regidora senyora Bàrbara M. Peris Selles.


Punt 4

 1. Donar compte del règim de dedicació de la regidora senyora Bàrbara M. Peris Selles.


Punt 5

 1. Donar compte al Ple de l'informe de morositat i Període Mitjà de pagament del 3r trimestre de 2019.


Punt 6

 1. Designar els representants del grup municipal de Junts pel Vendrell en els diferents Organismes Autònoms.


Punt 7

 1. Crear la Comissió d'Art i nomenar els membres.


Punt 8

 1. Remetre al Ple el Pla Anual de Control Financer elaborat per l'òrgan interventor a efectes informatius.


Punts del 9 al 21

 1. Aprovar la bonificació de l'Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres per obres d'arranjament de façanes.


Punt 22

 1. Proposta d'aprovació del canvi de tram i corresponent abonament de divers personal de l'Ajuntament del Vendrell i dels seus Organismes Autònoms.


Punt 23

 1. Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM en suport a la plantilla de treballadors/es de l'Ajuntament del Vendrell.


Punt 24

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Junts pel Vendrell per a impulsar el Reglament de Participació Ciutadana.


Punt 25

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que el Ministerio de Fomento tingui cura del correcte manteniment de la zona enjardinada de la rotonda de connexió de la N-340 amb les autopistes AP-7 i C-32.


Punt 26

 1. Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per crear una oficina d'atenció a les entitats culturals, educatives, esportives, socials, de veïns, etc.


Punt 27

Retirat


Punt 28

 1. Moció presentada pels grups municipals Som Poble-ERC-AM, Primàries Catalunya i Podem El Vendrell per garantir la independència i pluralitat de la Comunicació Pública Local.


Punt 29

 1. Precs i preguntes

Punt 1

 1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 5 d'agost i 26 d'agost de 2019.

Punt 2

 1. Presa de possessió de les noves Regidores senyores Mar Galeano Salvador i Bárbara Maria Peris Selles.

Punt 3

 1. Assabentament de Decrets de l'Alcaldia

Punt 4

 1. Assabentament dels Decrets de l'alcaldia núm. 1181, 1191 i 1390, respectivament, relatius a les delegacions genèriques a favor dels regidors i les dedicacions als membres de la Corporació.

Punt 5

 1. Donar compte de l'acceptació de les dedicacions dels Regidors i Regidores.

Punt 6

 1. Donar compte de l'informe de morositat i del període mitjà de pagament del 2n trimestre de 2019.

Punt 7

 1. Proposta per aprovar la modificació puntual de l'article 1, del Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament del Vendrell 2009-2011 i de l'Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell 2009-2011.

Punt 7bis

7bis.Proposta per aprovar la Primera addenda al Conveni d'1 d'abril de 2015 per a la millora de les comunicacions mitjançant serveis de transport públic de viatgers per carretera al municipi del Vendrell, que té com a objecte revisar-ne el seu pressupost per procedir a la seva actualització i autoritzar el pagament dels imports corresponents a les modificacions introduïdes  en l'esmentat conveni.

Punt 8

 1. Proposta d'aprovació i abonament de l'expedient de reconeixement de crèdit 2019/3 de l'Ajuntament.

Punt 9

 1. Proposta d'agrupació en una única operació de crèdit a llarg termini dels préstecs del Fons de Proveïdors.

Punt 10

 1. Proposta presentada pel grup municipal Som Poble-ERC-AM per a la creació d'una taula sobre pobresa energètica.

Punt 11

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per determinar quin és el model més eficient i sostenible pel servei de neteja viària i platges.

Punt 12

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM pel reconeixement i la restitució de la memòria dels Vendrellencs deportats als camps d'extermini nazi.

Punt 13

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per convocar un concurs entre artistes del "Rural Art" per tal de donar una nova imatge als murs de la Riera de la Bisbal.

Punt 14

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per realitzar una campanya per promoure les actituds cíviques.

Punt 15

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per al foment de la mobilitat personal en condicions de màxima seguretat per a usuaris i vianants, redacció de normativa per als vehicles de mobilitat personal.

Punt 16

 1. Moció presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per exigir l'alliberament de tots els presos i preses polítics Catalans.

Punt 17

 1. Precs i preguntes


©2019 Ajuntament del Vendrell