L'Ajuntament del Vendrell obre aquest dijous, 13 de març el termini de sol·licituds per accedir a un pis de lloguer social ubicat al carrer de les Roquetes, 105, 1r 1a. Les sol·licituds es podran presentar fins al dimarts 1 d'abril a les 14 h i es necessitarà cita prèvia.

 

En aquest mateix procés, es realitzaran unes jornades de portes obertes per visitar el pis: el dilluns 17 de març de 14.30 h i a 16.30 h, i el dimarts 18 de març de 17 h a 19 h.

El pis es llogarà a un preu social de 170 euros mensuals. L'habitatge té una superfície de 70 m2, distribuïda amb un menjador, una cuina independent, dos dormitoris dobles (un d'ells moblat), un balcó i un lavabo amb banyera. També disposa d'una plaça d'aparcament.

Els requisits que es demanen per poder optar a aquest pis de lloguer social són:

1. El sol·licitant serà major de 18 anys en el moment de lliurar la sol·licitud.

2. El sol·licitant o qualsevol membre de la seva unitat familiar que consti en la sol·licitud no pot ser propietari de cap habitatge.

3. Ingressos màxims actuals de la unitat de convivència:

1 membre --- 23.297,32
2 membres --- 24.017,86
3 membres --- 25.050,89
4 membres --- 25.140,09

- Els ingressos mínims actuals de la unitat de convivència han de ser:
5.112 euros (ingressos nets)

4. El sol·licitant ha d'estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d'Habitatge amb Protecció Oficial.
5. El sol·licitant ha d'estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social i no tenir cap deute pendent amb l'Ajuntament del Vendrell.
6. Els estrangers no comunitaris han d'acreditar 5 anys de residència legal i permanent a Espanya.

Aquests requisits s'hauran de complir al llarg de tot el procediment, és a dir, des del moment en què es presenti la sol·licitud fins a la signatura del contracte.

També es demanen una sèrie de documents:

1. Original i fotocòpia del document d'identitat (vigent) de totes les persones que constin en la sol•licitud i llibre de família en cas de menors.

2. Declaració de responsabilitat signada per la persona sol·licitant (model 1).

3. Autorització a l'Ajuntament del Vendrell perquè pugui recollir dades a l'Agència Tributària i Seguretat Social (model 2).

4. Documentació per acreditar ingressos:

- Informe de la vida laboral actualitzat
- Actiu/va per compte d'altre: original i fotocòpia del contracte de treball i les tres darreres nòmines
- Autònom/a: original i fotocòpia de la darrera declaració de la renta, completa
- Pensionista: original i fotocòpia de la pensió amb indicació de l'import mensual, de l'any 2013
- En atur: certificat de la prestació actual, amb indicació del període d'atur i de l'import mensual

- Original i fotocòpia de la declaració de la renda completa de l'any 2012
- En cas de no estar obligat a presentar declaració de la renda, certificat d'ingressos per IRPF emès per l'empresa o organisme pagador, any 2012

Per a més informació, us podeu adreçar a la Borsa d'Habitatge del Centre cívic L'Estació (carrer de Jaume Carner, 1, del Vendrell. Tel. 977 66 32 89)©2019 Ajuntament del Vendrell