02-22_RODA_PREMSA_RESIDUSL'Ajuntament del Vendrell preveu posar en funcionament aquest estiu un nou sistema i nous serveis en la recollida de residus. L'entrada en funcionament del nou model pretén una clara millora de la recollida de les diferents fraccions de residus i, per tant, aconseguir un estalvi en el cost del servei. Segons el regidor de Gestió de Residus, Jaume Domingo, "els resultats màxims que s'esperen obtenir amb el model de millora de cinc fraccions, en els propers vuit anys, significarien un increment de més del 200% en la recollida de paper, envasos i vidre. També està previst un increment considerable de les tones de la fracció orgànica i una rebaixa de la fracció de rebuig, acostant així els resultats a la mitjana de Catalunya".

L'Ajuntament és molt conscient que, per fer-ho possible, cal una implicació clara de tota la ciutadania. Per tant, es preveu la realització de tot un programa de comunicació i conscienciació sobre la importància del reciclatge de residus i el bon ús del servei.

 

Nova ubicació i més contenidors

El nou sistema preveu la implantació d'un nou model d'ubicació dels contenidors de recollida. Segons Domingo, "es crearan noves àrees de recollida de les cinc fraccions de residus: rebuig, orgànica, paper, envasos i vidre. En l'actualitat, al Vendrell hi ha 42 illes de contenidors d'aquesta tipologia i, amb el nou sistema, es passaria a 259 illes".

Pel que fa al nombre de contenidors, també se'n preveu un augment:
-Vidre: de 166 a 272 contenidors
-Paper: de 179 a 278 contenidors
-Envasos: de 166 a 272 contenidors
-Orgànica: de 108 a 280 contenidors

Aquesta nova estructura del servei permetrà rebaixar els contenidors de rebuig de 685 a 421 i, per tant, produir un estalvi de cost de l'eliminació dels residus.

 

Deixalleria mòbil i canvis en els punts verds

Amb el nou plantejament de recollida, es preveu la posada en funcionament d'un nou servei de deixalleria mòbil. Aquest fet farà que els cinc punts verds que ara té el municipi es converteixin en punts de recollida de poda.
En aquests sentit, hi haurà un augment d'aquestes zones a tot el municipi i es fixaran uns dies determinats per a la recollida de la poda i de la deixalleria mòbil en funció del diferents barris.

 

SERVEI COMARCAL DE GESTIÓ DE RESIDUS

Per Jaume Domingo, "cal valorar molt positivament el fet que, a través del Consell Comarcal, una majoria dels ajuntaments de la comarca hagin fet possible una gestió mancomunada de la gestió de residus".
L'any 1998 el Consell Comarcal va aprovar el programa de gestió de residus municipals del Baix Penedès, i l'Ajuntament del Vendrell li'n va delegar la gestió. El Consell Comarcal va crear per a aquesta gestió mancomunada de residus l'empresa d'economia mixta ECOBP. "La creació d'una empresa publicoprivada com ECOBP", explica Domingo, "permet que en el seu Consell d'Administració hi participin representats dels ajuntaments i del Consell Comarcal, per tant, que la part pública pugui intervenir en l'administració de l'empresa que porta la gestió d'un dels serveis més importants dels ajuntaments".
Després de deu anys de funcionament, s'arriba a la conclusió que cal fer una millora tècnica de la gestió d'aquests serveis. Per això, i per aconseguir una millora del servei, es durà a terme una renovació de la tecnologia i de la flota de vehicles.
Tots aquests canvis s'han recollit en un conveni que també deixa clares les funcions dels ajuntaments, del Consell Comarcal i d'ECOBP. Així, als ajuntaments els correspon:

-Fixar els objectius i les prioritats generals de funcionament del servei.
-Tenir informat el Consell de totes les circumstàncies que afectin el servei i de les incidències que es produeixin.
-Col·laborar en les tasques de difusió necessàries perquè els ciutadans coneguin els serveis.

El Consell Comarcal ha de:
-Assumir la direcció, el control i la gestió administrativa del servei.
-Inspeccionar les àrees de disposició i informar l'Ajuntament de les anomalies del servei en l'àmbit de la seva responsabilitat.
-Informar periòdicament de les dades d'aquesta recollida selectiva.

I l'empresa mixta ECOBP ha de:

-Dur a terme la gestió executiva del servei segons els objectius i les prioritats generals de funcionament del servei d'aquesta recollida selectiva, expressats pel titular i el principal beneficiari del servei.
-Tenir informat el Consell i cada Ajuntament de totes les circumstàncies que afectin el servei dins del seu terme municipal.
-Desenvolupar campanyes de sensibilització supramunicipals.

Pla local de gestió de residus

Domingo també ha fet públic que "en aquests moments, la Regidoria de Gestió de Residus de l'Ajuntament del Vendrell està acabant la redacció del Pla local de gestió de residus del Vendrell, en el qual es reflecteix el full de ruta per als propers tres anys".


El Pla es farà públic en les properes setmanes i els seus objectius generals són:

-Aconseguir una millora en el reciclatge de residus per acostar el Vendrell a la mitjana catalana.
-Assolir els objectius del model de separació i tractament de residus que dicta la legislació actual.
-Aconseguir més implicació de tota la ciutadania en la separació en origen i la recollida selectiva, que permeti recollir més quantitat de residus de paper, envasos, vidre i orgànica i de més bona qualitat, i reduir el rebuig generat, cosa que permetria una rebaixa del cost d'eliminació.
-Assolir un nivell de gestió dels residus municipals de qualitat des del punt de vista tècnic (objectius i criteris clars i transparents).
-Aconseguir un increment de la responsabilitat social (acceptació, reducció dels conflictes, millora de la convivència i el civisme).
-Aconseguir un finançament socialment just i eficient del servei (optimització, transparència, distribució dels costos, finançament a mitjà i llarg termini...).
-Aconseguir, a través de la participació ciutadana i la informació, un increment en la consciència ciutadana sobre la problemàtica dels residus i la seva gestió.©2019 Ajuntament del Vendrell