L’operació “Conversió en illa de vianants del carrer Cristina Baixa, del pont de França y els seus accessos” contempla tres contractes , dos de serveis i un d’obra:


- Contracte Mixt de les obres i dels serveis de direcció facultativa i coordinació de seguretat i salut corresponents al Projecte executiu de les obres ordinàries de reordenació i millora del Pont de França i del carrer Cristina Baixa del Municipi del Vendrell. Codi d'expedient: 34/2021.

o LOT 1: Execució de les obres incloses al "Projecte executiu d'obres ordinàries de reordenació i millora del pont de França i el carrer Cristina Baixa del municipi del Vendrell".
o LOT 2: Direcció facultativa de les obres incloses al "Projecte executiu d'obres ordinàries de reordenació i millora del pont de França i el carrer Cristina Baixa del municipi del Vendrell". Aquest es va quedar desert.
o Lot 3: Servei de Coordinació de Seguretat i Salut en fase d'execució de les obres incloses al "Projecte executiu d'obres ordinàries de reordenació i millora del pont de França i el carrer Cristina Baixa del municipi del Vendrell".

- Contracte de Servei de direcció facultativa corresponent al "Projecte executiu d'obres ordinàries de reordenació i millora del Pont de França i el carrer Cristina Baixa del municipi del Vendrell". Codi expedient: GCON2022000056

A continuació es presenta la relació de contractes llur licitació va ser publicada a la Plataforma de Contractació Pública de Catalunya durant l'any 2021 sense esment al cofinançament en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència – Finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU, així com altres aspectes com el etiquetatge verd.

Rectificació
ANUNCI TAULER ANUNCIS AJUNTAMENT DEL VENDRELL
ANUNCI BUTLLETÍ OFICIAL


Contratos cofinanciados por la UE
La operación “Peatonalización de la calle Cristina Baixa, del puente de Francia y sus accesos” contempla tres contratos, dos de servicios y uno de obra:

- Contrato Mixto de las obras y servicios de dirección facultativa y coordinación de seguridad y salud correspondientes al Proyecto ejecutivo de las obras ordinarias de reordenación y mejora del Puente de Francia y de la calle Cristina Baixa del Municipio de El Vendrell. Código de expediente: 34/2021.

o LOTE 1: Ejecución de las obras incluidas en el "Proyecto ejecutivo de obras ordinarias de reordenación y mejora del puente de Francia y la calle Cristina Baixa del municipio de El Vendrell".
o LOTE 2: Dirección facultativa de las obras incluidas en el "Proyecto ejecutivo de obras ordinarias de reordenación y mejora del puente de Francia y la calle Cristina Baixa del municipio de El Vendrell". Éste quedó desierto.
o Lote 3: Servicio de Coordinación de Seguridad y Salud en fase de ejecución de las obras incluidas en el "Proyecto ejecutivo de obras ordinarias de reordenación y mejora del puente de Francia y la calle Cristina Baixa del municipio de El Vendrell".

 

- Contrato de Servicio de dirección facultativa correspondiente al "Proyecto ejecutivo de obras ordinarias de reordenación y mejora del Puente de Francia y la calle Cristina Baixa del municipio de El Vendrell". Código expediente: GCON2022000056

A continuación se presenta una relación de contratos cuya licitación fue publicada en la Plataforma de Contratación Pública de Cataluña durante el año 2021 sin mención a la cofinanciación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unió Europea – NextGenerationEU, así como otros aspectos como el etiquetado verde.
Rectificación
ANUNCIO TABLON ANUNCIOS AYUNTAMIENTO DEL VENDRELL
ANUNCIO BOLETIN OFICIAL

©2019 Ajuntament del Vendrell