Què és i per a què serveix?

Els ciutadans que facin un canvi de domicili dins del municipi han de comunicar-ho a l'Ajuntament, el qual després ho comunicarà a l'Institut Nacional d'Estadística i a l'Oficina del Cens Electoral.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol ciutadà, a partir de 16 anys d'edat, o menor emancipat que faci un canvi de domicili dins el terme municipal. És imprescindible que aquells ciutadans que vulguin fer el canvi compareguin personalment a l'oficina.

Quan la persona per incapacitació no pot traslladar-se a l'oficina, una tercera persona haurà de presentar una sol.licitud prèvia al canvi i aportar el document d'identitat i justificant mèdic acreditatiu.

Quins documents s’han de presentar?

1. Original de la documentació d'identitat de les persones majors d'edat, que canvien de domicili, segons sigui el cas:
- Persones espanyoles: DNI, passaport o permís de conduir (el permís de conduir únicament serveix per a la identificació de la persona però no per empadronar, doncs manquen dades com per exemple la nacionalitat).
- Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen.
- Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport.
Documentació identificativa relativa a la inscripció de menors, segons sigui el cas:
- Espanyols majors de 14 anys: DNI, passaport.
- Estrangers majors de 14 anys: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen (si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein). Si a la documentació no surten totes les dades dels pares, caldrà el Llibre de família (si en disposen al seu país) o la inscripció de naixement.
- Espanyols i estrangers menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i si en tenen DNI o passaport o Targeta de residència.

Quan aquests documents estiguin redactats en un idioma estranger, se n'haurà d'adjuntar la traducció oficial.

** Tots els documents identificatius han d’estar en vigor o en el seu defecte justificant de sol·licitud de renovació.

2. Original del Llibre de família, acta de matrimoni o acta de naixement (segons el cas). Quan aquests documents estiguin redactats en un idioma estranger se n’haurà d’adjuntar la traducció oficial.

3. Habitatge de propietat.

- Original de l'escriptura de propietat, quan al rebut de l'IBI no hi consti el nom de l’últim titular.

- En cas d’haver-hi usdefruit caldrà, a més, l’autorització de l’usufructuari i la fotocòpia del seu document d’identitat.

- Autorització del propietari i fotocòpia del seu document d’identitat quan no s’empadroni ell mateix ni tampoc hi hagi contracte de lloguer.

- Si és un establiment col·lectiu, l’autorització i fotocòpia del document d’identitat de la persona responsable que n'exerceix la direcció, degudament signada i segellada amb el nom, l'adreça i el NIF de l'entitat.

4. Habitatge de lloguer.

-  Original del contracte de lloguer i últim rebut lloguer, més còpia del document identificatiu del propietari (per verificar firmes)

Autorització del propietari i fotocòpia del seu document d'identitat, quan la persona que s’ha d’empadronar no figura al contracte ni pot justificar un vincle familiar fins a segon grau amb el titular del contracte. El parentiu per afinitat necessita aquesta autorització.

5. En cas que al domicili ja hi consti una persona empadronada, farà falta l’autorització d’aquesta i la fotocòpia del seu document d’identitat.

6. Menors de 16 anys no emancipats.

És imprescindible que els 2 progenitors o tutors legals signin el document d’alta del menor presencialment. Si això no és possible, caldrà aportar documents segons el cas:

-  Autorització del pare, mare o tutors legals.

-  Guàrdia i custòdia que atorga el jutge amb motiu de separació dels cònjuges. (Original i còpia de la sentència).

-  Declaració responsable del pare, la mare o el tutor legal.

-  Els menors de més de 14 anys s’han de presentar amb el document d’identitat.

-  Els menors estrangers de la Unió Europea i països amb concert, a partir dels 16 anys poden emplenar el document de la declaració formal sobre la intenció de vot.

-  En cas de menors nascuts al territori espanyol i amb pares estrangers, el Registre Civil dóna als pares un llibre de família. Al primer any el menor estarà exempt de presentar el passaport o permís de residència. A partir del naixement tindran 2 anys per demanar la nacionalitat espanyola o tramitar la documentació, en funció de la seva nacionalitat.

7. Segons el cas, el personal de l’Oficina d’Empadronament Municipal sol·licitarà la documentació addicional que cregui convenient.

Quina normativa regeix?

Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, modificada per la Llei 4/1996, de 10 de gener.
Reglament de Població i demarcació territorial de les entitats locals, aprovat pel RD 1690/1986, d'11 de juliol, i RD 2612/1996, de 20 de desembre, que modifica l’anterior.
Reglament de demarcació territorial i població dels ens locals de Catalunya, Decret 140/1998, de 24 de maig.
Resolució de 17 de febrer de 2020, de la presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Cooperació Autonòmica i Local, per la qual s'emeten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la gestió del Padró Municipal.
Reial Decret 240/2007, de 16 de febrer, sobre l'entrada lliure circulació i residència a Espanya dels ciutadans dels estats membres de la Unió Europea i d'altres estats part en l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu.
Codi Civil espanyol.
Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter general i garantia dels drets digitals.
Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personal i a la lliure circulació d’aquestes dades.
Consultes que ha resolt la Comissió Permanent del Consell d’empadronament.

Quin preu té?

És un servei gratuït.

En quines dates es pot fer?

Durant tot l'any.

Com i on es pot presentar?

Presencialment: amb cita prèvia, clicant el botó que trobareu al peu d'aquesta pàgina informativa.

Per internet: cal que empleneu la sol·licitud que trobareu a https://www.seu-e.cat/ca/web/elvendrell i adjunteu la documentació necessària.

Oficina d'Empadronament Municipal
Av. Catalunya, 1, bx L4
43700 El Vendrell
Telèfon 977 15 46 80

 

Horari:
*Hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny):

Matins: de dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.
Tardes: dilluns de 17 a 19 h.
*Estiu (del 16 de juny al 31 d'agost):

De dilluns a divendres de 9 a 14.30 h.

Servei d'Atenció a la Ciutadania (SAC) a Coma-ruga
Av. Generalitat, 30-32
43880 Coma-ruga
Telèfon 010 (SAC)
Consulteu horaris

Temps de resposta i caducitat:

Al mateix moment.

La inscripció al padró no caduca, a excepció de:
- l'estranger comunitari que ha de confirmar el seu domicili cada 5 anys.
- l'estranger no comunitari, sense residència permanent, que ha de renovar la seva inscripció cada 2 anys.

Quina documentació es lliura?

 1. Document del canvi de domicili.
 2. Justificant d'empadronament al nou domicili.

Quins serveis intervenen?

Oficina d'Empadronament Municipal.
Servei d'Atenció al Ciutadà de Coma-ruga.

Quin sentit té el silenci?

No és aplicable.

Quins recursos podem utilitzar?

Recurs de reposició davant l'òrgan que ha dictat resolució.

On es pot trobar més informació?

Correcció i actualització de dades jurídiques al Cadastre
Modificació de dades personals a la base de dades de Gestió Tributària. Canvi de domicilli fiscal

Descarregar sol·licituds

Autorització d'empadronament

Autorització d'empadronament per a menors d'edat

Declaració responsable menors sense resolució judicial

Declaració responsable menors amb resolució judicial

Reservar cita

 

 

©2019 Ajuntament del Vendrell