Digue'ns com ho veus

Aquesta finestra és un mitjà de participació a través del qual ens podeu fer arribar les vostres inquietuds. No es tracta només d’una finestreta de reclamacions de les coses que potser no funcionen prou bé. A més d’això, volem que sigui un instrument senzill que serveixi per canalitzar idees, propostes, suggeriments i iniciatives de tot tipus.

 La voluntat de l’equip de govern és que la participació ciutadana sigui quelcom més que una simple campanya d’imatge. La col·laboració dels vendrellencs i vendrellenques en la gestió del seu municipi ha de ser real tot l’any. I aquest és un bon instrument més per fer-la possible durant les 24 hores del dia.

 La vostra participació és un instrument fonamental per aconseguir que el municipi funcioni millor. Gràcies per utilitzar-lo.

 Avís: Els missatges rebuts a través del “Digue’ns com ho veus” no suposen l’inici d’un expedient administratiu. De conformitat amb l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i procediment administratiu comú, les sol·licituds, els escrits i les comunicacions que es dirigeixin als òrgans de les administracions públiques es poden presentar:

 a) als registres dels òrgans administratius als quals es dirigeixin.

b) als registres de qualsevol òrgan administratiu que pertanyi a l’Administració General de l’Estat, a la de qualsevol Administració de les comunitats autònomes o a la d’alguna de les entitats que integren l’Administració local, si, en aquest últim cas, s’ha subscrit el conveni oportú.

c) a les oficines de Correus, en la forma que s’estableixi per reglament.

d) a les representacions diplomàtiques o a les oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

e) a qualsevol altre lloc que estableixin les disposicions vigents.

Nota: Els camps marcats amb (*) són de resposta obligatòria si voleu que us fem arribar la informació de la incidència.
D’acord amb la llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en un fitxer automatitzat per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s’informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit presentat en el Registre de L’Ajuntament. Autoritzo a L’Ajuntament, en l’àmbit de les seves competències, a ter ús de les dades personals facilitades, com també per ter la tramesa d’informació general o específica que pugui ser del meu interès.
(no distingeix majúscules i minúscules)
 
Webcam El Vendrell
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48