És una prestació que ofereix el Ministeri d’Habitatge a aquells joves que tinguin entre 22 i 30 anys (la prestació s’interromp als 30 anys):

  • 210 € mensuals, per al pagament del lloguer durant un màxim de 4 anys.
  • 600 € de fiança, com a préstec sense interessos per retornar al Ministeri d’Habitatge quan es finalitzi el contracte de lloguer o quan es deixi de rebre la RBE.
  • 120 € d’aval bancari, per a les despeses de tramitació bancàries.

Requisits que han de complir els joves per sol·licitar aquesta prestació:

1. Disposar d’una font regular d’ingressos que no superin els 22.000 € bruts anuals (s’inclouen els treballadors per compte propi o aliè, els becaris d’investigació i els perceptors de prestació d’atur o d’una pensió per incapacitat).

2. Acreditar la vida laboral actualitzada (document per sol·licitar a la Seguretat Social al tel. 901.502.050) d’almenys sis mesos d’antiguitat immediatament anterior al moment de la sol·licitud o d’una duració prevista de la font d’ingressos d’almenys sis mesos comptats des del dia de la sol•licitud.

3. Ser titular del contracte de lloguer (no s’acceptaran contractes de lloguer entre familiars pròxims, de primer o segon grau de consanguinitat o d’afinitat, com tampoc contractes de temporada ni habitatges de protecció oficial).

4. Si sou estranger no comunitari, comptar amb una autorització de residència permanent a Espanya (aquesta autorització es concedeix quan s’acredita haver residit legalment i de forma continuada en territori espanyol durant cinc anys). Caldrà presentar NIE o passaport.

5. No ser propietari d’un altre habitatge.

6. Comunicar immediatament a la Borsa Jove d’Habitatge del Baix Penedès que es deixa de complir qualsevol dels requisits exigits.

7. El Ministeri d’Habitatge farà revisions per comprovar que es compleixen els requisits.

8. Els 210 € mensuals es dividiran pel nombre total de titulars del contracte de lloguer.

9. El pagament del lloguer haurà de ser sempre mitjançant una entitat bancària (transferència bancària o gir bancari).

En cas de complir els requisits, el jove s’ha de dirigir a la Borsa Jove d’Habitatge on li facilitaran la sol·licitud i l’informaran de la documentació que cal portar.

©2019 Ajuntament del Vendrell