Ajut per al pagament del lloguer, de l’habitatge habitual, per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia del Covid -19

Convocatòria suspesa per allau de sol·licituds. Estigueu atents als canals habituals per informar-vos si es torna a obrir la convocatòria.

Què és i per a què serveix?

La finalitat d’aquest programa és ajudar a les persones que es trobin en una de les següents situacions:

- Ajuts al pagament total o parcial de la renda de lloguer: la finalitat és resoldre els problemes transitoris de pagament parcial o total del lloguer.

- Ajuts a la cancel·lació total o parcial dels microcrèdits: la finalitat és fer front a la devolució dels microcrèdits, quan no s’hi pugui fer front.

Qui ho pot demanar?

Les persones que disposin d’un contracte de lloguer d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans, i que constitueixi el seu habitatge habitual, i que es trobin en situació de vulnerabilitat a causa del Covid-19.

També s’ha de tenir la residència legal a Catalunya.

Que vol dir trobar-se en situació de vulnerabilitat a causa del Covid-19?

La persona titular del contracte de lloguer, o qualsevol dels membres de la unitat familiar, que s’hagin vist afectades per una situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19, a conseqüència de :

 1. a) Haver passat a estar en situació d’atur,
 2. b) Li hagin fet un Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO),
 3. c) Hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures, en cas de ser empresari,
 4. d) Altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos.

Quin són els ingressos que s’han de tenir per optar a aquest ajut?

El conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar, en el mes anterior a la sol·licitud de l’ajut no poden ser superiors a 1.613,52 euros mensuals.

No obstant això, aquest màxim s’amplia a 2.151,36 euros mensuals quan la unitat familiar, que està composta pels cònjuges i els seus descendents sota tutela que conviuen junts, tinguin a càrrec algun membre amb una discapacitat reconeguda superior del 33% (intel·lectual) o al 65% (sensorial o física) o amb una malaltia greu que l’incapaciti per a treballar.

Si és la persona deutora principal qui pateix aquesta discapacitat, el límit d’ingressos augmenta fins els 2.689,20 euros mensuals. A més, aquests ingressos màxims es podran incrementar en 53,78 euros per cada fill a càrrec o 80,67 euros per fill, si la família és monoparental.

La renda de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) han de ser superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.

Quins altres requisits he de tenir en compte?

La persona sol·licitant ha d’acreditar el pagament de la renda de lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.

Tots els membres de la unitat familiar han de complir amb les obligacions tributàries amb l'Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.

La persona sol·licitant no ha d’estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser persona beneficiària de subvencions de conformitat amb l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

L’import de la renda de lloguer del contracte d’arrendament sigui com a màxim de de 900 euros.

Qui no pot sol·licitar aquest ajut?

 1. a) La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que tingui parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores o sigui sòcia o partícip de les persones físiques o jurídiques que actuïn com a persones arrendadores.
 1. b) La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que sigui propietària o usufructuària d'un habitatge situat al territori espanyol, llevat que no en disposin de l'ús i gaudi per causa de separació o de divorci o per qualsevol causa aliena a la seva voluntat, o quan l'habitatge resulti inaccessible per raó de la discapacitat del titular o d'algun membre de la unitat familiar. No es considera que s'és propietari o usufructuari d'un habitatge si el dret recau únicament sobre una part alíquota de l'habitatge, i s'ha obtingut per transmissió mortis causa.
 1. c) La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que disposi de recursos econòmics suficients en comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs en entitats financeres. S'entén com a recursos suficients els que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual.
 1. d) La persona titular del contracte d'arrendament o qualsevol altre membre que disposi de títol jurídic habilitant dels habitatges que gestiona l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

Quin és el termini de presentació d’aquest ajut?

Es podran demanar des del 19 de maig fins el 30 de setembre de 2020.

Com i on es pot presentar?

Les sol·licituds s'han de presentar en imprès normalitzat, degudament formalitzades i signades per la persona sol·licitant de l’ajut, acompanyades de la documentació establerta anteriorment.

Les sol·licituds es poden presentar a:

 1. a) Preferentment, a través de mitjans electrònics al web de la Generalitat de Catalunya

Ajuts al lloguer per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19

Per conèixer com fer la tramitació on-line disposes d’un tutorial.

 1. b) La Borses d’Habitatge del Vendrell, que col·labora mitjançant conveni amb l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, amb cita previa, properament.
 1. c) L'Agència de l'Habitatge de Catalunya.

Pots descarregar-te els impresos normalitzats de sol·licitud al final d’aquesta informació.

Quina és la documentació que s’ha d’acompanyar a la sol·licitud?

Pel que fa a la documentació relativa al contracte d’arrendament i a la unitat familiar (també del cotitular del contracte que no conviu), s’ha d’acompanyar:

 1. a) El contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
 2. b) Llibre de família o document equivalent, si escau, on consti la unitat familiar.
 3. c) En el cas que la persona sol·licitant de l’ajut, que visqui a l’habitatge, sigui el cònjuge de la persona titular contractual o es trobi en situació de separació, divorci, nul·litat de matrimoni, així com en cas de mort de la persona llogatera, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge, ja sigui per subrogació, conveni o sentència de separació o divorci, o altres títols vàlids en dret.
 4. d) Els rebuts de lloguer pagats dels mesos de gener, febrer i març de 2020 de l’habitatge habitual de les persones sol·licitants. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període, s’ha d’acreditar el pagament des de l’inici del contracte.
 5. e) En el cas de les rendes de lloguer vençudes i no pagades, el certificat de la persona propietària o administradora de l’habitatge, acreditatiu de l’import detallat del deute i dels mesos corresponents (document inclòs a la sol·licitud).
 6. f) En el cas d’estar el corrent de pagament de les rendes de lloguer, els rebuts pagats mitjançant transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte o rebut emès per l'administrador de la finca dels mesos d’abril a setembre, inclosos a la sol·licitud de l’ajut. Respecte a la documentació relativa als ingressos, s’ha d’acompanyar:
 7. g) Justificant dels ingressos de l’últim mes dels membres que integren la unitat familiar en edat laboral:

            g.1) L’última nòmina prèvia a la presentació de la sol·licitud. En el cas de treballadors per compte propi, la declaració trimestral d’IRPF corresponent.

            g.2) En el cas d’estar afectat per un Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO), el certificat d’empresa, en què s’acrediti que la persona sol·licitant està inclosa en un ERTO.

            g.3) En el cas que s’hagi vist reduïda la jornada de treball per motius de cures de les persones treballadores per compte pròpia, una declaració responsable on s’especifiqui la causa que ha motivat la reducció de jornada i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol·licitud i els ingressos actuals.

            g.4) En el cas d’altres circumstàncies similars que suposin una pèrdua d’ingressos (reducció jornada laboral, pèrdua substancial dels ingressos, etc.), una declaració responsable on es justifiqui la circumstància concreta que ha provocat la disminució d’ingressos i on es quantifiquin els ingressos del mes anterior de la sol·licitud i els ingressos actuals.

 1. h) Declaració responsable de la persona sol·licitant relativa al compliment de tots els requisits exigits per a ser beneficiària de l’ajut durant tots els mesos sol·licitats.
 2. i) Els extractes bancaris de la persona titular del contracte d'arrendament i de la resta de membres de la unitat familiar que justifiquin que en els comptes corrents o d'altres dipòsits anàlegs en entitats financeres, no disposen de recursos suficients que superin 1,5 vegades l'IPREM en còmput anual (9.681,12 €). En relació amb la documentació relativa als subministraments bàsics de l’habitatge:
 3. j) Les factures dels subministraments bàsics (llum, gas, gasoil per a la calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) dels darrers tres mesos, previs a la presentació de la sol·licitud, o en el seu defecte, els extractes bancaris del compte o comptes bancaris que en justifiquin els pagaments.
 4. k) Sol·licitud de transferència bancària per poder realitzar el pagament de l’ajut -a nom de la persona propietària o administradora de l'habitatge, de la persona arrendatària o de l’entitat bancària, segons el supòsit- signada per aquesta i amb la diligència de conformitat de l'entitat bancària. (Document inclós a la sol·licitud)

En el marc dels ajuts per a cancel·lar totalment o parcial els microcrèdits, la documentació específica següent:

 1. l) Escriptura del préstec subscrit amb l’entitat bancària.
 2. m) Certificat de l'entitat bancària on consti el nom de la persona titular del microcrèdit, la data de constitució del préstec i el detall de l’import concedit.

I si en aquests moments de confinamet no es pot aportar tota la documentació?

En el cas de no poder aportar algun dels documents anteriors, s’ha d’aportar declaració responsable que en justifiqui el motiu (model formulari) pel qual no es poden aportar, que ha d’estar relacionat com a conseqüència del COVID-19.

Tota la documentació que no s’hagi justificat en presentar la sol·licitud, cal presentar-la obligatòriament i d’ofici per la persona sol·licitant, en el termini màxim d’un mes des de la finalització de l’estat d’alarma.

Quines són les quanties màximes i el límit temporal dels ajuts?

L’ajut es pot concedir per un import màxim de 6 mesos de la renda de lloguer, dels mesos des d’abril a setembre de l’any 2020. Les quanties màximes de l’ajut, segons la ubicació de l’habitatge, són les següents:

Demarcació de Tarragona: 500 euros mensuals.

Quin és el procediment d’abonament dels ajuts per al pagament total o parcial de la renda de lloguer?

S’ha de diferenciar entre les rendes de lloguer vençudes i no pagades (impagaments) o estar al corrent de pagament. En el primer cas, la quantia es fixa d'acord amb el certificat del deute total o parcial acreditat pel propietari, en el moment de la presentació de la sol·licitud i s’abona amb una primera transferència bancària. En el segon supòsit, la quantia es fixa segons els rebuts pagats en el moment de la presentació de la sol·licitud i s’abona també amb una primera transferència bancària.

En ambdós situacions, i per successius pagaments s’ha d’acreditar el manteniment de la situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda a conseqüència del COVID-19 i, alhora, s’ha de justificar mensualment amb un certificat de la persona propietària o administradora.

Quines són les incompatibilitats d’aquests ajuts?

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut o prestació per al pagament del lloguer que gestioni l'Agència de l'Habitatge de Catalunya per les mateixes mensualitats del mateix any. Si el sol·licitant es beneficia d’altres ajuts per al pagament del lloguer, la suma total dels imports a percebre en un mateix any natural no podrà ser superior a 5.400 euros.

Quina normativa regeix?

RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, per la qual s'estableixen les condicions d'accés als ajuts per

contribuir a minimitzar l'impacte econòmic i social de la COVID-19 en els lloguers de l'habitatge habitual.

Quins serveis intervenen?

Borsa d’Habitatge del Vendrell

On es pot trobar més informació?

Ajut per al pagament del lloguer, de l’habitatge habitual, per a persones en situació de vulnerabilitat provocada per la pandèmia del Covid

Documentació

Ajuts de lloguer COVID-19

 

*Telèfon 012 d'Atenció Ciutadana de la Generalitat.

*Telèfon 900 922 841 suport al ciutadà de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya

©2019 Ajuntament del Vendrell