Enregistraments del ple

Punt 1

 1. Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors de data 5 d'agost i 26 d'agost de 2019.

Punt 2

 1. Presa de possessió de les noves Regidores senyores Mar Galeano Salvador i Bárbara Maria Peris Selles.

Punt 3

 1. Assabentament de Decrets de l'Alcaldia

Punt 4

 1. Assabentament dels Decrets de l'alcaldia núm. 1181, 1191 i 1390, respectivament, relatius a les delegacions genèriques a favor dels regidors i les dedicacions als membres de la Corporació.

Punt 5

 1. Donar compte de l'acceptació de les dedicacions dels Regidors i Regidores.

Punt 6

 1. Donar compte de l'informe de morositat i del període mitjà de pagament del 2n trimestre de 2019.

Punt 7

 1. Proposta per aprovar la modificació puntual de l'article 1, del Conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament del Vendrell 2009-2011 i de l'Acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell 2009-2011.

Punt 7bis

7bis.Proposta per aprovar la Primera addenda al Conveni d'1 d'abril de 2015 per a la millora de les comunicacions mitjançant serveis de transport públic de viatgers per carretera al municipi del Vendrell, que té com a objecte revisar-ne el seu pressupost per procedir a la seva actualització i autoritzar el pagament dels imports corresponents a les modificacions introduïdes  en l'esmentat conveni.

Punt 8

 1. Proposta d'aprovació i abonament de l'expedient de reconeixement de crèdit 2019/3 de l'Ajuntament.

Punt 9

 1. Proposta d'agrupació en una única operació de crèdit a llarg termini dels préstecs del Fons de Proveïdors.

Punt 10

 1. Proposta presentada pel grup municipal Som Poble-ERC-AM per a la creació d'una taula sobre pobresa energètica.

Punt 11

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM per determinar quin és el model més eficient i sostenible pel servei de neteja viària i platges.

Punt 12

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-ERC-AM pel reconeixement i la restitució de la memòria dels Vendrellencs deportats als camps d'extermini nazi.

Punt 13

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per convocar un concurs entre artistes del "Rural Art" per tal de donar una nova imatge als murs de la Riera de la Bisbal.

Punt 14

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per realitzar una campanya per promoure les actituds cíviques.

Punt 15

 1. Proposta presentada pel grup municipal de Podem El Vendrell per al foment de la mobilitat personal en condicions de màxima seguretat per a usuaris i vianants, redacció de normativa per als vehicles de mobilitat personal.

Punt 16

 1. Moció presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per exigir l'alliberament de tots els presos i preses polítics Catalans.

Punt 17

 1. Precs i preguntes

 1. Assabentament dels decrets de data 19 de juliol de 2019, relatiu a les delegacions genèriques a favor dels regidors, nomenament dels tinents d'alcalde i nova configuració de la Junta de Govern Local
 2. Donar compte de l'expedient de modificació de crèdits per incorporació de romanents de l'exercici 2018 al pressupost de l'exercici 2019     
 3. 5. Proposta per posar en coneixement del Ple la Sentència núm 322/2019 de 14 de maig de 2019, dictada per la Secció cinquena de la Sala Contenciosa Adminitrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs d'apel·lació del procediment ordinari núm 274/2015, contra la desetimació per silenci del recurs presentat el 7 d'octubre de 2014, relatiu a la reposició de determinades places d'aparcament dins de la zona d'estacionament subjectes a concessió adminitrativa
 4. 6. Proposta d'aprovació i d'abonament de l'expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit de l'Ajuntament número 2019/2
 5. Proposta d'aprovació de les dedicacions i assistències dels regidors/es
 6. Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 01P/2019
 7. 9. Proposta d'aprovació dele nombre, característiques i retribucions del personal eventual d'aquest Ajuntament
 8. 10. Proposta d'ahesió al protocol de segurat contra les violències sexuals en entorns d'oci del Departament d'Interior
 9. 11. Proposta d'aprovació inicial de modificació de l'article 12 dels Estatuts de la societat municipal Prosceni El Vendrell SLM
 10. 12. Proposta d'aprovació inicial de modificació de l'article 14 dels estatuts de la societat El Vendrell Comunicació SLM
 11. 13. Proposta d'aprovació de les bases específiques per a la concessió de subvencions a entitats esportives dele Vendrell per a la promoció esportiva
 12. 14. Proposta d'aprovació de l'acord de la Mesa General de Negociació de l'Ajuntament del Vendrell en data 24 de juliol de 2019, referent a l'establiment d'una jornada ordinària de 35 hores setmanals pels empleats públics de l'Ajutnament del Vendrell i els seus Organismes Autònoms, amb efectes a partir de l'1 de setembre de 2019
 13. 15. Proposta presentada pel grup municipal de JxCat-Junts per a la redacció del projecte constructiu del parc del Botafoc
 14. 16. Proposta presentada pel grup municipal de JxCat-Junts per a l'adhesió de l'Ajuntament del Vendrell a l'agenda urbana de Catalunya
 15. 17. Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per tal que qui vulgui assitir al ple pugui entrar-hi lliurement
 16. 18. Moció presentada pel grup municipal Som Poble-ERC-AM per la creació d'un codi de conducta i de bon govern de l'Ajuntament del Vendrell
 17. Moció presentada pel grup municipal de Primàries Catalunya per crear una Comissió informativa de caràcter específic i temporal, l'objecte de la qual serà aconseguir informació sobre el Transport Urbà del Vendrell
 18. 20. Precs i preguntes

©2019 Ajuntament del Vendrell