Servei SIMAP (Sistema Intel·ligent de Monitorització d'Alertes Personals)
Aquest servei consisteix que persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat facin servir un sistema GPS, amb l'objectiu de fomentar-ne l'autonomia, potenciant-ne les capacitats individuals i col·lectives i la participació i integració social. Això contribueix a millorar-ne la qualitat de vida, a facilitar-ne la permanència en l'entorn habitual i a proporcionar als seus familiars o cuidadors eines i un suport adequat perquè puguin viure l'experiència de cuidar amb tranquil·litat i confiança.

©2019 Ajuntament del Vendrell