Punt 1 i 2
Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors.

Punt 3
Proposta d'aprovació de la modificació puntual de l'article 12 del Conveni col·lectiu del personal laboral i de l'Acord regulador de les condicions del personal funcionari de l'Ajuntament del Vendrell, en relació al gaudi de dies de vacances addicionals per antiguitat.

Punt 4
Acord interpretatiu de l'art. 17 del Reglament Orgànic Municipal que regula les propostes de resolució i mocions dels regidors i grups municipals.

Punt 5
Proposta d'aprovació inicial de l'expedient de Modificació de crèdits MC 03P/2017.

Punt 7
Proposta presentada pel grup municipal de Som Poble-CUP-PA per tal que el carrer General Prim es passi a dir carrer del Primer d'Octubre.

Punt 8
Proposta presentada pel grup municipal de Si se puede El Vendrell - si es pot El Vendrell per a la implementació de sistema d'avisos d'incidències a la via pública via APP per a mòbils (es retira).

Punt 9
Proposta presentada pel grup municipal de Si se puede El Vendrell - Si es pot El Vendrell de redacció d'una Ordenança municipal reguladora de la conservació, neteja i tancament de vivendes, solars i terrenys del municipi del Vendrell

Punt 10
Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a favor d'impulsar la conservació i millora de diversos espais municipals d'interès natural.

Punt 11
Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya de condemna a la brutalitat policial de l'Estat a Catalunya.

Punt 13
Precs i preguntes