Punts 1 i 2

  1. Aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior. 2. Assabentament de decrets de l'alcaldia.


Punt 3

  1. Proposta de desestimació de les al·legacions i aprovació definitiva de les plantilles de personal de l'Ajuntament i els Organismes Autònoms Municipals i del pressupost general de la Corporació exercici 2017.


Punt 4

  1. Proposta de ratificació de l'acord de dissolució i liquidació del consorci de Viles Termals de Catalunya.


Punt 5

  1. Proposta d'aprovació de les dues festes locals del municipi del Vendrell per l'any 2018.


Punt 6

  1. Proposta d'aprovació per a la creació i designació dels membres de la Oficina de Control de Contractes.


Punt 7

  1. Proposta d'aprovació de la creació de la comissió i el reglament regulador per a la racionalització dels recursos humans i la modernització de la gestió pública.


Punt 8

  1. Proposta d'aprovació de la creació, designació de membres i el reglament regulador de la Comissió pel seguiment de l'acord per a l'aprovació del pressupost municipal de l'exercici 2017.


Punt 9

  1. Moció presentada pel grup municipal de Si se puede El Vendrell - Si es pot El Vendrell per a sol·licitar els béns immatriculats per la jerarquia catòlica.


Punt 10

  1. Moció presentada pel grup municipal de Si se puede El Vendrell - Si es pot El Vendrell sobre l'avantprojecte de llei de fórmules de gestió de l'assistència sanitària amb càrrec a fons públic a través del Servei Català de la Salut.


Punt 11

  1. Precs i preguntes.