Punts 1 i 2
Aprovació, si escau, dels esborranys de les actes de les sessions anteriors. 2. Assabentament de decrets d'alcaldia.

Punt 3
Proposta per posar en coneixement la sentència núm. 108/2017, de 4 de maig de 2017, dictada pel jutjat contenciós administratiu núm.1 de Tarragona, relativa al recurs ordinari 238/2015 interposat per la mercantil Escola de Música i Auditori plaça Tívoli, Sl contra l'acord de la Junta de Govern Local de 30 de març de 2015 que acorda la revisió d'ofici i declarar nul de ple dret l'acord de Ple de 29 d'abril de 2009.

Punt 4
Proposta per iniciar els tràmits necessaris per a la confecció de la Relació de Llocs de treball de l'Ajuntament del Vendrell i dels seus organismes autònoms per a l'exercici 2017.

Punt 5
Proposta de designació dels representants de la Corporació en les Comissions de Seguiment de l'acord regulador de les condicions de treball del personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral de l'Ajuntament del Vendrell.

Punt 6
Proposta per desestimar les al·legacions, rectificació del nomenament de la secretària i aprovació definitiva del Reglament de la Comissió de Salut i dels seus membres.

Punt 7
Proposta de resolució presentada pel grup municipal de Plataforma per Catalunya per tal de donar solucions i més suport de l'Ajuntament al col·lectiu de taxi.

Punt 7 bis
7 bis. Proposta presentada per l'equip de govern per demanar una solució ràpida a la CN-340.

Punt 8
Moció presentada pels grups municipals de Si se Puede el Vendrell - Si es pot el Vendrell i Som Poble-CUP-PA per garantir, igualar i millorar les condicions de treball de personal laboral i funcionari al servei d'aquesta Administració Local i dels seus Organismes Autònoms i per conèixer les necessitats reals dels treballadors i treballadores.

Punt 9
Moció presentada pels grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya, Som Poble-CUP-PA i si se Puede el Vendrell / Si es Pot el Vendrell contra l'acord de constitució de societat mixta per la gestió dels serveis públics de proveïment d'aigua i sanejament amb l'empresa Aqualia.

Punt 10
Moció presentada pel grup municipal de Si se puede el Vendrell / Si es pot el Vendrell i el govern municipal, per instar a la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a reduir les ràtios a les escoles i instituts.

Punt 11
Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya per tal de trobar solucions a les inundacions dels barris marítims de Coma-ruga i Sant Salvador.

Punt 12 (es retira)
Moció presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a favor d'impulsar la xarxa de camins del municipi com un element clau per apropar a la gent a l'entorn natural i que el puguin conèixer i gaudir-ne.

Punt 13
Precs i preguntes