Activitats econòmiques

NOTA INFORMATIVA:

Que arran de l’entrada en vigor de la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica, aquesta Administració ha establert nous règims d’intervenció administrativa per l’exercici de l’activitat.


Que des de la Seu Electrònica de la pàgina web de l’Ajuntament del Vendrell es podrà omplir i tramitar de manera telemàtica les sol·licituds per l’exercici de les activitats, ja sigui mitjançant el certificat digital (DNIe, IdCAT...) o mitjançant el servei d’autentificació d’usuaris i signatura electrònica idCAT Mòbil (a la vostra terminal de telèfon mòbil rebreu un codi d’autentificació que us permetrà la tramitació telemàtica). També hi ha l’opció de descarregar i imprimir els diversos models d’instància i lliurar-los de manera presencial en el Servei d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament del Vendrell.
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=897

Que Vostè podrà comprovar per sí mateix quin és el règim d’intervenció administrativa de la seva activitat (declaració responsable, comunicació o llicència) en funció del tipus d’activitat a desenvolupar, la ubicació i la superfície construïda, obrint els següents arxius:
   Activitats Declaració Resp. i Comunicació Previa v.30 d'abril de 2017.pdf
   Activitats sotmeses a llicència sectorial v.31 de març 2017.pdf
   Activitats sotmeses a llicència municipal v.31 de març 2017.pdf
   Usos característics d'activitats v.30 de juny d'octubre 2016.pdf

Que s’adjunta una sèrie de documentació tècnica i jurídica que s’ha de tenir en compte per la implantació de les activitats (el incompliment de la normativa urbanística porta al tancament inexorable i immediat de l’activitat):
   Certificat tècnic declaració responsable.pdf
   Declaració conjunta de canvi de titular d'una activitat.pdf
   Zona comercial del Vendrell.pdf      
   Trama urbana consolidada del Vendrell -TUC-.pdf
   Mapa acústic del Vendrell.pdf
   Projecte tècnic - contingut mínim.pdf
   Certificat tècnic d'adequació projecte.pdf
   Usos en sòl no urbanitzable i SUNDs.pdf
   Usos provisionals.pdf
   Taxes d'activitats.pdf
   Seguretat en cas d'incendi SI del CTE.pdf
   Seguretat en cas d'incendi Indústries.pdf
   Seguretat en la utilització i Accessibilitat SUA del CTE.pdf
   Criteris generals d'accessibilitat SUA del CTE.pdf   
   Criteris generals d'accessibilitat DT-1 TAAC.pdf
   Cambes Higièniques Accessibles DT-3 del TAAC.pdf
   Accessibilitat a establiments DT-4 TAAC.pdf
   Cuines i xemeneies.pdf
   Serveis higiènics.pdf
   Interpretacions DB SI RESCIEI.pdf
   Interpretacions DB SUA DT TAAC.pdf
   Interpretacions Activitats PGOU.pdf
   Interpretació taxes llicències d'activitats.pdf
   Interpretació tramitació de llicències d'activitats.pdf

 

Qualsevol qüestió relacionada amb la interpretació d’aquests documents, podeu fer la consulta enviant un correu a l’adreça amenendez@elvendrell.net Haureu de posar com assumpte: “Consulta pàg. Web: (breu motiu de la consulta)”. Que atesa la càrrega de treball del Departament, no s’assegura que es pugui donar resposta a la totalitat de les consultes efectuades.

Webcam El Vendrell
Webcam el Vendrell
Webcam Plaça Nova
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48