Amb la finalitat de garantir la protecció de les dades personals, només es facilitarà informació (de caràcter personal) a la persona interessada, prèvia presentació d'un document oficial d'identificació, o al representant legal degudament acreditat (autorització o poders).
 
Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

 

Horari d'oficines del SAC:

 

Horari d'hivern (de l'1 de setembre al 15 de juny)

- casa de la vila: De dilluns a divendres, de 8 h a 14.45 h. Els dilluns i els dimecres, el SAC també està obert de 17 a 19h. 

  Dissabtes de 10 h a 13.15 h.


- barris marítims: de dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h

Horari d'estiu (del 16 de juny al 31 d'agost)

-De dilluns a divendres de 8 h a 14.45 h.

 

 

Aquí tens tots els tràmits

 

Des d'aquí podeu accedir a la informació sobre els tràmits i les gestions relacionats amb l'Ajuntament: com es poden fer, quí els pot fer i on es poden fer, així com descarregar les sol·licituds necessàries.

     

TRÀMITS DESTACATS

CLASSIFICACIÓ PER TEMES

 

Webcam El Vendrell
Webcam el Vendrell
Webcam Plaça Nova
Webcam Plaça Nova
Enquesta Parc del Botafoc
facebook_48twitter_48