L’Àrea de Contractació és la responsable de gestionar i tramitar els contractes que l’Ajuntament estableix, tant els administratius previstos al  Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya del 2011 (TRLMRLC).

La contractació administrativa inclou els contractes d’obres, de subministraments, de serveis, de gestió de serveis, de concessió d’obra pública, de subvencionats, de col·laboració entre el sector públic i el sector privat, i mixtos. Aquests contractes es regeixen, quant a la preparació, l’adjudicació, els efectes i l’extinció, pel TRLMRLC.

La contractació privada inclou contractes com la subscripció a revistes, publicacions periòdiques, lloguer de solars i naus, etc. Aquests contractes es regeixen, quant a la preparació i adjudicació, en defecte de normes específiques, pel TRLMRLC i, pel que fa als seus efectes i extinció, pel dret privat.

Contacte:

AJUNTAMENT DEL VENDRELL
Regidoria de Secretaria
Pl. Vella, 1, 1r pis
Tel.: 977 16 64 94
Fax: 977 16 64 52

Enllaç amb Perfil del contractant

Webcam El Vendrell
Webcam el Vendrell
Webcam Plaça Nova
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48