Pressupost inversions 2014 Pla de Disposició de Fons de l'Ajuntament del Vendrell per a 2017

Pressupost inversions 2014 Bases d'execució del pressupost 2017

Pressupost inversions 2014 Inversions

Pressupost inversions 2014 Despeses

imatge excel Despeses

Pressupost inversions 2014 Ingressos

 imatge excelIngressos

Pressupost inversions 2014 Resum d'ingressos i despeses

Pressupost inversions 2014 Presentació de la liquidació del pressupost del 2017

 

Pagament mitjà a proveïdors*

Pressupost inversions 2014 1r trimestre de 2017

Pressupost inversions 2014 2n trimestre de 2017

Pressupost inversions 2014 3r trimestre de 2017

Pressupost inversions 2014 4t trimestre de 2017

*Dades obtingudes segons medotologia de càlcul establerta, per a totes les Administracions Públiques, mitjançant el Reial Decret 635/2014, de 25 de juliol.

 

Estat d'execució del pressupost a 31/03/2017

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses

 

Estat d'execució del pressupost a 30/06/2017

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses

 

Estat d'execució del pressupost a 30/9/2017

Pressupost consolidat 2014 Ingressos

Pressupost consolidat 2014 Despeses

 

Modificacions pressupostàries

Pressupost consolidat 2014 Modificació de crèdit 1P/2017

Pressupost consolidat 2014 Modificació de crèdit 2P/2017

Pressupost consolidat 2014 Modificació de crèdit MC 03P/2017

 

facebook_48twitter_48