MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA REGULADORA DE TERRASSES:

Tràmit d’audiència a persones o entitats amb drets o interessos legítims afectats per l’avantprojecte relatiu a la modificació de l’ordenança reguladora de terrasses.

L’Ajuntament del Vendrell, en data de 20 de setembre de 2016, va aprovar, de forma definitiva, l’Ordenança Reguladora de Terrasses amb l’objectiu d’establir el règim jurídic d’aplicació a la instal·lació i funcionament de les terrasses del municipi.

No obstant aquesta norma continua estant vigent, s’ha detectat que aquesta ordenança no es troba suficientment desenvolupada donat que no s’estableixen els criteris que l’Administració Local hauria de seguir a l’hora de distribuir els espais ocupats per les terrasses que s’ubiquen en llocs singulars del municipi com són la Rambla, la plaça Nova, la plaça Vella, la plaça del Centre i la plaça Francesc Macià.

En aquest sentit es planteja doncs una modificació parcial de l’Ordenança Reguladora de Terrasses a fi de donar una major seguretat jurídica als titulars de les autoritzacions i garantir els criteris de igualtat d’accés, imparcialitat i proporcionalitat a tots els ciutadans.

Per aquest motiu, l’Ajuntament del Vendrell, de conformitat amb l’establert a l’article 133.2 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, confereix el tràmit d’audiència a totes aquelles persones que puguin veure afectats els seus drets o interessos legítims per la modificació parcial d’aquesta ordenança.

Aquest tràmit d’audiència es porta a terme a través de la publicació en aquest portal web del text de l’avantprojecte de la modificació de l’ordenança, així com de la memòria justificativa, amb l’objectiu de que els titulars de drets o interessos legítims afectats puguin analitzar aquest avantprojecte i fer les seves aportacions.

Dites aportacions ciutadanes es podran presentar, de forma individual o per mitjà d’organitzacions o associacions, a través de les vies indicades i dintre del termini establert en els següents apartats a fi de que puguin ser recopilades i preses en consideració per part de l’Ajuntament.

En el cas de que les aportacions es fessin per mitjà d’organitzacions o associacions, aquestes hauran de representar a persones amb drets o interessos legítims afectats per la norma, trobar-se reconegudes per llei i disposar d’unes finalitats que guardin una relació directa amb l’objecte de la norma.

ENLLAÇ A L’AVANTPROJECTE

ENLLAÇ A LA MEMÒRIA

Òrgan/unitat/departament proponent: Regidoria d’Activitats i Ocupació

Data de publicació en el portal web: 2 de maig del 2018

Data límit per la presentació d’aportacions: 23 de maig del 2018

Termini de presentacions d’aportacions: 15 dies hàbils

Les remissions de les aportacions s’hauran de fer per alguna de les següents vies:

 • Presencialment:
 • Per mitjà de instància genèrica presentada al:
 • Servei d'Atenció al Ciutadà ubicat a Pl. Vella, 1, El Vendrell (CP 43700).
 • Servei d'Atenció al Ciutadà ubicat a Av. Generalitat, 30-32, Coma-ruga (CP 43880).
 • Telemàticament:
 • Per mitjà de instància genèrica al registre electrònic de l’Ajuntament ( Enllaç a seu electrònica https://www.seu-e.cat/web/elvendrell ).  
 • Per mitjà de correu electrònic a:
 • contractacio@elvendrell.net

  En aquest cas s’haurà d’indicar com a tema del correu “Tràmit d’audiència Ordenança reguladora de terrasses” .

  El Vendrell, a 2 de maig de 2018

   

  facebook_48twitter_48