DECRET DE L'ALCALDIA
NÚM. 1219/2011

BENET JANÉ PALAU, alcalde-president d'aquest Ajuntament, d'acord amb allò que disposa l'article 46 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals de 28 de novembre de 1986
 

RESOLC:

1r.- Nomenar tinents d'alcalde les regidores i els regidors següents:

1r.- Martí Carnicer Vidal
2n.- Ricard Jovani González
3r.- Jaume Piñol Mercader

2n.- De la present resolució se'n donarà compte al Ple de la Corporació a la propera sessió que celebri, notificant-la, a més, personalment als designats, i es publicarà al Butlletí Oficial de la Província, sense perjudici de la seva efectivitat des del dia següent de la present resolució.

Ho mana i signa el senyor alcalde-president davant meu, la Secretària General, de la qual cosa en dono fe.

El Vendrell, 20 de juny del 2011.

Webcam El Vendrell
Webcam el Vendrell
Webcam Plaça Nova
Webcam Plaça Nova
facebook_48twitter_48